Şirketi Şahıs İşletmesine Dönüştürme Karar Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Karar No :

Karar Tarihi :

Toplatının Konusu : Tür Değiştirme Hk.

Toplantıya Katılanlar :Şirket merkezinde toplanan genel kurulumuz, aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirketin türünün “GERÇEK ŞAHIS TİCARİ İŞLETMESİ” ne dönüştürülmesine,
2-Tür değişikliğinin ….../…../…….. tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,
3-Şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi, fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde, bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapılması, söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise, bu hususların olmadığının bildirilmesi için SMMM …………………………. görevlendirilmesine,
4-Şirketimizin özvarlığının / ödenmiş sermayesinin GERÇEK ŞAHIS TİCARİ İŞLETMESİNE sermaye olarak konulmasına,
5-Şirket müdürüne tür değiştirme planı (TTK. Madde 185) hazırlaması için yetki verilmesine,
6-Küçük ve orta ölçekli şirketimizin tür değiştirme raporu düzenlemesine gerek görülmediğine,
7-Tür değiştirme planı ile son üç yılın finansal tabloları ve ….../…../……. tarihli ara bilançosun TTK. 188. maddesi gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmasına ve inceleme hakkının kullanılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Ortak
Adı – Soyadı - İmza
(T.C. No: ……………..)
 
Üst