1 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 14/12/1949
Resmi Gazete No:
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesi gereğince gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı Bakanlığımızca götürü kazanç usulüne alınan ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili gerektirmeyen serbest meslek erbabı, meslek grupları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.Bunların kazançları, Vergi Usul Kanununun 40 ıncı maddesinde yazılı esaslar dairesinde götürü olarak tesbit edileceğinden defter tutmalarına ve gider vesikası saklamalarına lüzum yoktur. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı kamu idare ve müesseseselerine, kurumlara, derneklere, tesis ve vakıflara, gerçek gelirlerini beyan etmeğe mecbur olan tüccarlara ve serbest meslek erbabına yapacakları serbest meslek faaliyetleri karşılığında kendilerine ödenecek paralardan gelir vergisi kesilmiyecektir.

Buna göre işlem yapılması rica olunur.

Meslek nevileri İ z a h a t
Ebeler
Sünnetçiler
Sağlık memurları
Hayvan sağlık memurları Kendi nam ve hesaplarına yaptıkları serbest
Hemşireler meslek faaliyetleri sebebiyle.
Hasta bakıcılar
Enjeksiyoncular
Pansımancılar
Çıkıkcı ve kırıkcılar
Arzuhalcılar Seyyar veya idarehane sahibi olanlar dâhil.
Muakipler ”            ”             ”             ”            “
Daktilolar Başkalarının getirdikleri yazıları yazanlar.
Reklâmcılar Bağırma, konuşma ve sair şekillerde reklâm yapanlar.
Öğretmenler Seyyar olarak faaliyette bulunan her nevi ders, lisan, müzik, dans, nakış, dikiş ve benzeri öğretmenler.
Müzik aleti akortcuları
Nakkaşlar Binalarda tezyini resim yapanlar.
Şarkı söyliyenler Musiki konseri verenler hariç. Bir yere bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmak veya hasılattan hisse almak suretiyle faaliyette bulunanlar.
Çalgı çalanlar ”            ”             ”             ”            “
Artist ve musiki ajanları Artistleri, şarkı söyliyenleri ve çalgı çalanları angaje edenler.
Meddah ve tutuâtcılar Kendi nam ve hesaplarına seyyar olarak faaliyette bulunanlar Tuluât ve oyun heyetlerinde hasılattan hisse almak suretiyle çalışanlar dâhildir. Ancak, tüluatcı sayılmıyan tiyatro heyetlerini idare edenlerle bu heyetlerde hasılâttan hisse alanlar hariç.
Rakkaseler Kendi nam ve hesaplarına çalışmak veya hasılâttan hisse almak suretiyle seyyar bir surette faaliyette bulunan rakkaseler.
Canbazlar Seyyar olarak ip ve tel üzerinde hüner gösterenler.
Hokkabazlar İşyeri açanlar hariç.
Tercümanlar Bir yere bağlı olmaksızın tercümanlık yapanlar.
Messahlar Araziyi ölçüp krokisini yapanlar.
Bahçe mimarları Yüksek tahsili olanlar hariç.
Makyajcılar Bir işyeri açmaksızın serbest olarak çalışanlar.
Manikür ve pedikürcüler ”            ”             ”             ”            “
Spor organizatörleri Her türlü spor temaslarını organize edenler.