107 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1972
Resmi Gazete No:

 

Bakanlığımıza yapılan başvurmalardan, Emlâk Vergisinin Gelir Vergisine mahsubu konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür :
1. Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri ile Bina ve Arazi Vergileri Kanunları yürürlükten kaldırılmış; Aynı kanunun 1 ve 12 nci maddeleri ile yeni Bina ve Arazi Vergileri konulmuştur.

2. Emlâk Vergisi Kanunu ile getirilen Bina ve Arazi Vergilerinin de, eskiden olduğu gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 122 nci maddesinde yazılı şartlar dahilinde, Gelir Vergisine mahsubu mümkündür.

3. Emlâk Vergisinin beyanname verme ve taksit ödeme sürelerinin uzatılmış olmasının anılan mükerrer 122 nci madde ile ilgili bulunmadığından, Bina ve Arazi Vergilerinin ödendikleri yıla ait Gelir Vergisine mahsubu gerekir.

4. Emlâk Vergisinden, (Bina ve arazi vergileri) 1972 yılı sonuna kadar ödenmiş olanlar, aynı yıla ait Gelir Vergisine mahsup edilebilir. Başka bir deyimle, 31.12.1972 tarihinden sonra ödenecek Emlâk Vergisi, 1972 yılına ait olsa bile, 1972 Sayılı Gelir Vergisine mahsup edilemez.

Gereğinin buna göre yapılması ve uygulamalarda herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi tebliğ olunur.