112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

Bu hesap uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.

Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, menkul kıymetin türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:

Etkin faiz oranı ile itfa edilmiş maliyetle izlenen finansal yatırımların ediniminde veya bir finansal yatırımın daha sonradan bu şekilde sınıflandırılmasında bu hesaba borç, ilgili finansal yatırımların elden çıkarılmasında veya yeniden sınıflandırılmaları halinde hesaba alacak kaydedilir. Bu grupta sınıflandırılan finansal yatırımların sonraki
ölçümlerinde, itfa edilmiş maliyet yöntemi uygulanarak tespit edilen döneme ilişkin faiz gelirleri bu hesaba borç, “661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir. Finansal yatırımlar elden çıkarıldığında ortaya çıkan kar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesaplarına kaydedilir. İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü kazanç veya kayıpları için ayrılan karşılık tutarları bu hesapta değil, “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-
)” hesabının bu hesap için açılacak ilgili alt hesabında alacak kaydedilerek izlenir.