113 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

113 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesinin maliyet bedeli üzerinden ölçüme izin vermesi durumunda bu yöntemle ölçülen finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, TFRS uygulayan işletmeler
tarafından kullanılmaz.

Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, menkul kıymetin türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:

Maliyetle ölçülen finansal yatırımların ediniminde bu hesaba borç kaydedilir. Finansal yatırımlar elden çıkarıldığında, hesaba kayıtlı değeri ile alacak kaydedilir. Satış fiyatı ile kayıtlı değer arasındaki olumlu fark “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak, olumsuz fark ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilir. Maliyetle ölçülen finansal yatırımların geri kazanabilir tutarının maliyet bedelinin altına düşmesi durumunda ayrılacak değer düşüklüğü karşılıkları bu hesapta değil “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabının bu hesap için açılacak ilgili alt hesabında alacak kaydedilerek izlenir.