15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Dilekçe Örneği

15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Dilekçe Örneği

Sürdürmekte olduğum görevimden …………… tarihi itibariyle  1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 5. bent ve 506 sayılı kanunun 60. Maddesi 1. fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve yine aynı kanunun 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladığımdan dolayı iş akdimi sonlandırıyorum.

Tarafıma tüm yasal haklarımın ödenmesini arz ederim.

İmza

Tarih

Kimlik Numarası

Ad-Soyad