170 Tarla Bitkileri Hesabı – TFRS

170 Tarla Bitkileri

Bu hesap, işletmede yetiştirilen buğday, arpa, mercimek vb. tek yıllık tarla bitkileri için katlanılan maliyetler ile bunlardaki değer değişikliklerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesap; tarla bitkisi için dönem içinde oluşan üretim maliyetlerin aktifleştirilmesinde 7 nci gruptan yapılan aktarımlar karşılığında, kısmen veya tamamen olgunlaşmış tarla bitkisinin tarladan satın alınmasında, ilk kayda alma ve değerleme döneminde ortaya çıkan kazançlardan (satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değer (GUD) ile ölçülmesi durumunda) dolayı borçlanır; tarla bitkilerinin herhangi bir nedenle elden çıkarılmasında, bitkilerinin hasat edilerek stoklara aktarılmasında, değerleme döneminde (satış maliyeti düşülmüş GUD ile ölçülmesi durumunda) bitkilerin değerinde bir azalış tespit edildiğinde alacaklanır.

Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeleri halinde; raporlama döneminde meydana gelen değer artışları, “643 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları” hesabına alacak kaydedilmesi, azalışları ise; “653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)” hesabına borç kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilir.