193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4063

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli vc 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinlisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli vc 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü vc 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

1/6/2021 TARİHLİ ve 4063 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/5/2021” ibaresi “31/7/2021“ şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/5/2021“ ibaresi “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Karar, 1/6/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

20210602-22