24 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 23/11/1953
Resmi Gazete No:

 

I _ 1952 ve 1953 bütçe yılları için takdir edilmiş bulunan götürü serbest meslek kazançları ve götürü ücretlerin tatbik süresi bu yıl hitama ereceğinden, 1954 – 1955 bütçe yıllarında uygulanacak olan mezkür götürü matrahlara ait takdir işleminin yenilenmesi lâzım gelmektedir.
Tesbit edilecek olan işbu matrahlara ait Takdir Komisyonu kararlarının, itiraz hakkı kullanılmak üzere en geç 31 Aralık 1953 tarihine kadar imza mukabilinde Belediyelere ve bulunan yerlerde ticaret odalarına, resmî esnaf teşekküllerine ve ilin en büyük gelir memuruna teslim edilmesi, Vergi Usul Kanununun 40/3 üncü maddesi hükmü icabı olduğundan, bu bakımdan gereken tedbirlerin alınması iktiza eder.

II _ Gelir Vergisi Kanununun 48 ve 53 üncü maddeleri mucibince,

3 ve 11 numaralı genel tebliğlerde gösterilenlere ilişik (A) cetvelinde yazılı hizmet erbabının,

b) 1, 6, 11 sıra numaralı genel tebliğlerde gösterilenlere B cetvelinde yazılı serbest meslek erbabının,

ilâvesi uygun görülmüştür.

Takdir işleminin ne suretle yapılacağı ve takdirle alâkalı diğer hususat 1, 3, 6 ve 11 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde tafsilen açıklanmıştır. Mezkûr tebliğler hükümleri de gözetilerek derhal gereğine tevessül edilmesinin ve kesinleşmesini müteakip her iki nev’e ait cetvellerden ikişer örneğinin takdir ve itiraz safahatını gösterir kararlarla birlikte Vekâlete gönderilmesi rica olunur.

CETVEL

(A)

(3 ve 11 sayılı genelgelere bağlı 1, 2 numaralı cetvellerde yapılan tadilâtı ve ilâveleri gösterir cetveldir.)

Cetvel

No.

Grup

No

İş verenler
1
1
Büfe işletenler (İstasyon, iskele ve sinemalarda)
1
1
Bisküvi imalâthaneleri
1
1
Kofret yapanlar (Dondurma külâhı)
1
1
Komanya yapanlar
1
1
Makarna imal edenler
1
1
Sirke imal edenler
1
2
Boncuk imal edenler
1
2
Çamaşır yıkayanlar
1
2
Çamaşır suyu imal edenler
1
2
Çanta fermuarı imal edenler
1
2
Düğün levazımı satanlar
1
2
Eski elbise satan ve tamir edenler
1
2
İplik boyacıları
1
2
Koza mükerrecileri
1
2
Telâ imal edenler
1
3
Bulaşık teli ve firkete imal edenler
1
3
Çocuk arabası imal edenler
1
3
Dikiş makinası satanlar
1
3
Elektrik, havagazı ocak sobaları, buz dolabı, elektrik ütüleri ve emsalini satan ve tamir edenler.
1
3
Fırça imal edenler
1
3
Kalorifer tesisatı kuranlar
1
3
Koltuk ve sandalye tamircileri
1
3
Tayta mandal imal edenler
1
3
Paspas imalcileri
1
3
Soda imal edenler
1
3
Talaş ve ot minder ve yastık yapanlar
1
4
Karton piyer ve alçı işleri yapanlar
1
4
Radyo ve emsalini tamir edenler
1
4
Taş kum, kireç, kaolen istihsal edenlere taş ve mermer tesviyecileri, mermer kesme işi ve siliciliği yapanlar
1
5
Araba ve oto boyacıları
1
5
Ardiye işletenler
1
5
Buzcular
1
5
Buhar kazanı tamir edenler
1
5
Çorap tamircileri (çorap çekenler)
1
5
Çırçır makinelerinde kullanılan role tamir ve imal edenler
1
5
Çırçır topu imal edenler
1
5
Çuval tamir ve dikicileri
1
5
Dekaratörler
1
5
Deri boyacıları
1
5
Dokuma mekiği yapanlar
1
5
Elektrik, oksijen, lâstik kaynakcıları
1
5
Elektrik tamircileri (münhasıran bu işi yapanlar)
1
5
Garaj işletenler
1
5
Hamalbaşılar yanında ücretle çalışan hamallar
1
5
Haddeciler
1
5
Hakkaklar
1
5
Hayvan damı işletenler
1
5
Hızarcılar
1
5
Hurda demirciler
1
5
İnşaat, onarma ve ulaştırma müteahhit
1
5
Kadın çantası yapanlar
1
5
Karasör imalâthaneleri ve oto tamirhaneleri işletenlerle münhasıran otomobil aksamını tamir edenler
1
5
Kan kurutma imalâthanesi işletenler
1
5
Kâse imal edenler
1
5
Kırpıntıcılıkla iştigal edenler
1
5
Kundura kalıpcıları
1
5
Klişeciler
1
5
Makine tamircileri
1
5
Mezar taşı v.s. yapanlar
1
5
Mıncınıkhane işletenler (Kozadan el veya muharrik kuvvetle ipek çeken yerler)
1
5
Nal yapanlar
1
5
Nalbantlar
1
5
Nikelâj yapanlar
1
5
Ortopedistler (Sunî âza yapanlar)
1
5
Otomobil ve araba sustası yapanlar
1
5
Otomobil parçası satanlar
1
5
Otomobil lâstiği kesenler
1
5
Oto yıkama ve yağlama işiyle iştigal edenler
1
5
Jilet makinesi imal edenler
1
5
Palamut ticareti ile iştigal edenler
1
5
Plâstik eşya imal edenler
1
5
Rozet ve reklâm makinesi imal edenler
1
5
Sepet ve küfe yapanlar
1
5
Silâh tamircileri
1
5
Silindirci (Apre yapanlar)
1
5
Taharcılar
1
5
Tabelâcılar ve levhacılar
1
5
Tahta kutu yapanlar (Ambalâj kutuları dâhil)
1
5
Talk imalâthanesi işletenler
1
5
Takacılar (Çiğ deri işleyenler)
1
5
Teknik materyel (Okullar için tecrübe aleti) satışı ve tamiri yapanlar
1
5
Tesviyeciler
1
5
Tohumcular
1
5
Tunç veya alçıdan heykel yapanlar
1
5
Tulumba imal ve tamir eden ve satanlar
1
5
Üstübücüler
1
5
Yükleme ve boşaltma müteahhitleri yanında çalışanlar
1
5
Varil yapanlar ve satanlar
1
6
Umumî helâları işletenler
1
7
Kayıkhane işletenler
1
7
Motorlu duba işletenler
1
7
Motorsuz duba işletenler
1
7
Sandal ve kayık işletenler
1
7
Vapur işletenler
1
7
Yelkenli işletenler
1
7
İlçelerde posta müteahhitliği yapanlar
1
7
Kabzımal müstahdemleri
1
7
Memleket dâhil ve haricinde seyahat edenlere müşteri adedine göre otobüs veya otomobil kiralamak suretiyle seyahat acentalığı yapanlar
1
E
Ücretleri götürü olark tesbit edilen hizmet erbabı
2
VI
Artist

Müzisyen

Terzi

Aşçıbaşı

Hayvan terbiyecisi

Her türlü teknisyen

2
XI
Hariçten gelen sirklerde çalışanlar

Müdür

Kâtip

Kasiyer

Artist

İşçi

Programcı

Seyis

Reklâmcı

Marangoz

Demirci

Müzisyen

Hayvan terbiyecisi

Aşçı

Büfeci

Elektrikçi Terzi

Gece bekçisi

Temizlik işçisi

Şoför

2
XII
Jübile ve eğlencelerde ücretle tutulan okuyucu, çalgıcı dansöz, dansör, gişe memuru, programcı, kapıcı v.s.

 

CETVEL

(B)
(19, 6 ve 11 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğin de açıklananlara ilâve edilecek serbest meslek erbabını gösterir cetveldir)

Dokumaların tel ve boylarını kontrol edenler