26 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11/12/1953
Resmi Gazete No:

 

Vaki haberleşmelerden, Gelir ve Esnaf Vergisi Kanunlarının muvaklat maddelerinde alâtı sabite iradlarının zam ve tenzile tabi tutulacaklarına dair bir sarahat olmadığı cihetle, 1950 ve 1951 takvim yılı tarhiyatında mevzuubahis iratların zamsız ve tenzilsiz olarak vergi matrahına ithal edildiği, bu suretle bir kısım mükelleflerin, alâtı sabite iradları zamma tabi tutulmadığından esnaf muaflığının genel şartlarını kaybetmedikleri, bir kısım mükelleflerin de, alâtı sabite iradları tenzile tabi tutulmadığı için esnaf muaflığından istifade ettirilmiyerek, gelir vergisiyle teklif edildikleri anlaşılmıştır.
Millî Korunma Kanunu ile gayrimenkul kiraları üzerine konulan takyitlerin, Bina, Vergisi Kanununa göre bina içine konulan sabit istihsal vasıtalarına da teşmil edilmesi ve böylece mezkûr vasıtalar için mukadder iradların da Gelir ve Esnaf Vergisi Kanunlarının geçici hükümleri gereğince % 50 zamma veya % 35 tenzilâta tabi tutulması icabetmekte olup, bu cihet malî kaza mercileri ve Şûrayı Devlet kararları ile de teyit olunmuş ve mezkûr kararlar müstakar bir içtihat halini almış bulunmaktadır.

Mezkûr içtihat muvacehesinde, alâtı sabite iradlarına tatbik edilmemiş olan % 50 ve % 35 nisbetindeki zam ve tenziller neticesinde evvelki yıllarda fazla ödenen esnaf vergilerinin terkini ve noksan ödeneklerin ise ikmalen tarhı lâzım ve zarurî ise de bir içtihat hatası sebebiyle işbu tenzil ve zamların yapılmamasından dolayı evvelce gelir vergisine tabi tutulanların esnaf, esnaf vergisi ile vergilendirilenlerin gelir vergisi ile teklifi cihetine gidilmesi, gerek mükellefler ve gerek hazine bakımından bir takım müşkilâtı intaç edeceği gibi vergi istikrarını da haleldar eyleyecektir

Bu sebepledir ki;

1. Esnaf Vergisi matrahında husule getirilen hatanın Vergi Usul Kanunu ahkâmı dâhilinde ıslahı,

2. Mezkûr zam ve tenzillerin yapılmamış olması neticesinde, mükellefiyette vukua getirilmiş olan hatalar üzerinde 1953 yılı da dâhil, bir düzeltme yapılmıyarak olduğu gibi bırakılması, l/1/1954 ten itibaren yeni içtihada uygun olarak muamele icrası,

uygun görülmüştür

Gereğinin buna göre ifası, yukarki izahata göre noksan salınmış olan esnâf vergilerinin zaman aşımı süresi de gözetilerek ikmalen tarh ve tebliğinin temini rica olunur.