3 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 27/01/1951
Resmi Gazete No:

 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 1-5 inci fıkralarında, götürü ücret usulüne göre vergilendirilecekler sayıldıktan sonra, aynı maddenin 6 ncı fıkrasiyle Bakanlığımıza, bunlar dışında bulunan ve gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olmayan sair hizmet erbabını, götürü ücret usulüne alma yetkisi tanınmıştır. Kanunun Bakanlığa tanıdığı bu yetkiye istinaden götürü ücret usulüne alınan ücretliler ilişik 2 numaralı cetvelde gösterilmekle beraber, sözü edilen 48 inci maddenin 1-5 inci fıkrasiyle bu usulde teklifleri kanunen derpiş edilmiş bulunan ücretliler, tatbikatta yeknesaklığı ve kolaylığı temin etmek maksadiyle, yanında çalıştıkları mükellefler itibariyle 1 numaralı cetvelin A, B, C, D, E, gruplarında zikredilmiştir.
Gerek bir numaralı, gerekse iki numaralı cetvellerdekiler dışında, durumları itibariyle götürü ücret usulüne alınması gereken hizmet erbabı tesbit edildiği takdirde, bunlar için gerekli takdir işi yapılmakla beraber, keyfiyet derhal Bakanlığa bildirilecektir.

İşbu genel yazı alınır alınmaz, 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 ıncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu izahları adlı kitabın 197-200 üncü sahifelerindeki usul ve esaslar dahilinde derhal takdir işine başlanacak ve kanunî müddetler içinde itiraz safhaları da geçirtilerek nihaî şekle bağlanması temin edilecektir.

Takdir neticesi komisyon kararlariyle birlikte itiraz safahatı da gösterilmek şartiyle 2 şer nüsha cetvel halinde bakanlığa gönderilecektir.

Götürü ücretlerin vergileri, Gelir Vergisi Kanununun 95-96 ncı maddelerinin 2 nci fıkralarına göre tarh ve aynı kanunun 101 inci maddesinde yazılı süreler içinde tahsil olunacağından, götürü usulde vergilendirilmelerini gerektiren faaliyetleri dolayısiyle bu gibilere hizmet karşılığı olarak yapılacak her türlü ödemelerden başkaca gelir vergisi kesilmeyecektir. 105 inci madde hükmü mahfuzdur.

Cetvellerdeki hizmet erbabı, Vergi Usul Kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne uyularak, sanatkâr işçiler ve diğer işçiler diye iki grupa ayrılmış ve bunlardan diğer işçiler grupu da fikir işçileri vesair hizmetliler namiyle tekrar ikiye tefrik edilmiştir.

a) Sanatkâr işçiler grupu, küçük sanat erbabı nezdinde veya imal, inşa işlerinde çalışan ve usta, kalfa durumunda olup resen iş görebilen işçileri ifade ettiği gibi eğlence ve istirahat yerlerinde fikrî ve meslekî kabiliyetleriyle bir sanat veya hüner göstermek veya dinletmek suretiyle hizmetli durumunda çalışanları da içine almaktadır.

b) Fikir işçileri grupu az çok fikrî mesaiyi meslekî bilgi ve ihtisası istilzam ettiren işlerde çalıştırılan müdür, muhasip, tercüman, veznedar, revizör, idare memuru, ambar memuru, puvantör, elektrikçi gibi hizmetlileri içine alır.

c) Sair hizmetliler grupu ise; kapıcı, asansörcü, kaloriferci, tezgâhtar, çırak, yamak, bulaşıkcı, ütücü gibi daha ziyade bedenî mesaileri ve pratik bilgileri ile hizmet kabul edenlere mahsustur.

Yanlarında çalıştıkları işverenlere göre tasnif edilmiş bulunan bu hizmetlilerin, üç derece üzerinden tesbit edilecek götürü ücretlerinde, 1 inci dereceleri o nevi hizmete bir yılda verilen azamî ücret ve üçüncü dereceye de yıllık asgarî ücretler takdir edilecek, ikinci derece ise, azamî ile asgarî arasındaki normal yıllık ücreti ihtiva edecektir.

Takdir edilen bu ücretlerin kesinleşmesini müteakip her götürü ücret sahibinin hangi dereceye girdiği vergi dairelerince tâyin edilecek ve kanunların asgarî geçim indiriminden faydalanmak için koyduğu ahkâm dairesinde bu indirimlerden de faydalandırılarak vergileri hesap edilecektir.

Buna göre işlem yapılması tamimen tebliğ ve rica olunur.

 

GÖTÜRÜ ÜCRETLER CETVELİ
İl:
Cetvelin ait olduğu ilçe
Takdir Komisyonu Başkan ve

Üyelerinin ad ve soyadları

Ücretlerin takdir tarihi
C e t v e l _ 1

A _ Esnaf yanında çalışanlar

Hizmet erbabı
İş verenler
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1 _ Yenilecek ve içilecek madde satıcıları ve bu maddelerin imalcileri
Aşçılar

Baharatcılar (Attarlar da dahil)

Balıkcılar (balık satanlar)

Bakkallar

Börekciler

Çayhane, kahvehane işletenler

Celepler (canlı hayvan alım ve satımiyle uğraşanlardır)

Çorbacılar

Ekmek, simit, börek, pasta fırınları

Ekmek satanlar

Gazozcular, bozacılar ve benzeri meşrubat ile sirke, turşu suyu ve meze yapanlar

Hardal ve benzerini imal edenlerle satanlar

Hayvan ve kuş yemi satanlar

İnhisar bayileri (müskirat bayileri)

İspirtolu içki imalcileri

İspirtolu içki satanlar

Kasaplar

Kavun ve karpuz satanlar

Kebapcılar

Konserve, salamura, salça, tuzlu balık ve deniz mahsûlleri, sucuk, pastırma, salam ve emsali gıda maddelerini imal edenler

Köfte ve ciğerciler

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
II
II
III
I
II
III
I
II
III
Kuru kahveciler

Kuru yemişciler

Leblebi yapanlar

Lokantacılar-İçkisiz ve çalgısız

Lokantacılar-İçkili ve çalgısız

Lokantacılar-İçkili ve çalgılı

Manavlar (Sebzeciler ve meyvacılar)

Pastırma, sucuk, salam vesaire satanlar

Sakatcılar (ciğer, işkembe, paça vesaire satanlar)

Su, maden suyu, gazoz ve emsali şeyleri satanlar

Süt tozu, hayvanî nebatî yağ yapanlar. (Tasiraneler dâhil)

Şeker, şekerleme, çikolata ve emsalini imal edenler

Şeker, şekerleme, çikolata ve emsalini satanlar

Şerbetciler, bozacılar ve dondurmacılar

Tahan ve pekmez yapanlar

Tatlıcılar, yufka, kadayıf, güllaç, helva, kurabiye imalcileri

Tavukcular ve yumurtacılar

Tuzcular

Un imal edenler (hububat ve bakliyat unu dâhil)

Un satanlar

Yağ, yoğurt, peynir, çökelek ve emsali gıda maddelerini yapanlar

Yağ, yoğurt, peynir, çökelek ve emsali gıda maddelerini satanlar

Zahireciler

Zeytin, zeytinyağı, tereyağı satanlar
2 _ Giyilecek ve takılacak süs ve ziynet eşyası satanlarla bu eşyaların imalinde kullanılan malzeme sa-tanlar ve bu maddeleri imal ve tamir edenler

Altın, gümüş, vesaire kıymetli madenlerden süs ve ziynet eşyası yapanlar ve satanlar

Çarık, yemeni yapanlar ve satanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
Çorap imal edenler

Çorap satanlar

Çuha, kazmir ve kumaş satanlar

Dokumacılar ve trikotaj imalcileri

Düğme, toka, dantel ve emsalini yapanlar ve satanlar

Elbise boyacıları

Empirme baskıcıları

Eskiciler (Ayakkabı tamircileri)

Frezeciler, kazomacılar, treyandafıracılar

Gömlek, pijama, çamaşır ve emsalini yapanlar (ısmarlama)

Gömlek, pijama, çamaşır ve emsalini yapanlar (piyasa için)

Havlu ve peştemal yapanlar

Hazır elbise, palto, pardesü imalcileri

Hazır elbise, palto, pardesü satıcıları (kadın ve erkek)

İplik bükme imalâthaneleri

İşlemeciler, ajor ve plise ve suni çiçek yapanlar

Kavaflar

Kolacı ve ütücüler

Kokart, apolet ve benzeri şeyleri satanlar

Kunduracılar, terlikciler ve çizmeciler (ısmarlama)

kunduracılar, terlikciler ve çizmeciler (piyasa için)

Kundura, çanta vesaire boyacıları (dükkân dahilinde)

Kurdelâ, dantel ve bel lâstiği imal edenler

Kürk tamir edenler

Kürk satanlar

Lâstik, lâstik ayakkabı ve çizme, lâstik don ve çocuk önlüğü ve emsalini yapanlar

Lâstik, lâstik ayakkabı, çizme ve emsalini satanlar

Manifaturacılar

Mendil ve eldiven yapanlar

Nalıncılar

Ökçe imal edenler

Örücüler

Saat tamircileri

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
Şapka, kasket, korsa ve kıravat, apolet ve emsalini yapanlar

Şapka satanlar (kadın ve erkek şapkaları dâhil)

Şapka kalıpcıları ve tamircileri

Şemsiye ve baston veya baston başı yapanlar

Şemsiye tamircileri

Tarakçılar

Terziler (tüccarlar da dâhil)

Terzi levazımatı satanlar

Tuhafiyeciler

Yazmacılar, yazma baskıcıları ve boyacılar
3 _ Ev eşyası satanlar, imal ve tamir edenler

Abajur yapanlar

Alüminyum, çinko ve emsali madenlerden yapılmış mutfak eşyası satanlar

Ayna yapanlar

Bakır kap kacak yapanlar ve satanlar

Bıçakcı ve bıçkıcılar

Cam parçalarını eriterek bardak ve kavanoz yapanlar

Çanak, çömlek ve çini eşyası yapanlar

Çanak, çömlek ve çini eşyası satanlar

Çatal, kaşık, bıçak ve benzeri eşya yapanlar

Çilingirler

Döşemeciler

Elektrik, havagazı ocak ve sobaları, buz dolabı, elektrik ütüleri ve emsalini satanlar

Gramofon, piyano vesair musiki aletleri, dikiş makinesi, akümülâtör, bisiklet vesaire tamir edenler

Halıcılar, kilimciler, battaniye yapanlar ve bunların tamircileri

Halı ve kilim satanlar

Hırdavatçılar

Hasırcılar

Hasırdan sandalye ve masa yapanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II
III
I II III I II III
Kahve değirmeni yapanlar. tamir edenler ve satanlar

Kalaycılar

Karyola ve somya yapanlar ve satanlar

Koltukcular

Kova ve leğen yapanlar (bakırdan gayrı madenlerden)

Marangozlar (doğramacılar, fıçı, kuş kafesi yapanlar)

Mobilya imal edenler

Mobilya satanlar

Perde, işleme ve emsali şeyleri yapanlar ve satanlar

Porselen ve emaye eşya yapanlar ve satanlar

Sacak yapanlar

Soba yapan ve satanlar

Süpürge, takunya, elbise askısı yapanlar ve satanlar

Tahta kaşık, tel dolap, ekmek tahtası, elek, kalbur ve benzeri eşya yapanlar

Tenekeciler ve teneke boyacıları

Testi, çanak çömlek yapanlar

Yorgancılar ve hallaçlar

Zücaciye (Bardak, sürahi) eşyası satanlar

4 _ İnşaat malzemesi ve levazımatı satanlar, tamir ve imal edenler

Alçı, kireç, kiremit, tuğla imal edenler

Amyant ve asfalt imalcileri

Boya satanlar

Camcılar

Çimento imal edenler

Çimento, alçı, kireç, kiremit, tuğla satanlar

Çivi, menteşe, kilit ve benzerlerini yapanlar

Demir, çubuk, telçivi satanlar

Elektrik, su ve havagazı tesisatını ve radyo montajını yapanlar

Elektirk tesisat levazımat ve malzemesi satanlar

Kalorifer, elektrik, terkos vesaire tesisatında kullanılan madde ve malzeme imalcileri

Kazma, kürek, balyoz ve emsali madenî inşaat alet ve edevatı yapanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
Kereste ve kontrplâk satanlar

Kum ve çakıl satanlar

Mozayık imalâthaneleri

Musluk yapanlar

Nalburlar

Parke taşı yapanlar

Porselen ve emaye, banyo küveti vesaire yapanlar

Porselen ve emaye, banyo küveti ve em-sali sıhhî tesisat malzemesi satanlar

Su ve kalorifer tesisat ve malzemesi satanlar

Zift ve katran imalcileri

5 _ Sair emtia alım ve satımı ile uğraşanlarla bu emtiayı imal ve tamir edenler

Ağızlık, tesbih, tavla zarı ve benzerlerini yapanlar

Antikacılar

Araba imalcileri (bilûmum hayvan arabası ve döğen yapanlar)

Av derisi ve sünger işleyenler

Bavul, çanta ve emsali saraciye eşyası satanlar

Benzin bayileri

Berberler

Bileyciler

Bisiklet levazımatı satanlar

Boş şişe, boş fıçı, damacan vesaire alıp satanlar

Boyacılar (Sabit mahaldeki kundura boyacıları)

Cenaze levazımatı satanlar

Çiçek satanlar

Damgacılar

Damga pulu ve kıymetli kâğıt bayileri

Deniz levazımatı satanlar

Deniz ve kara spor, seyahat ve av malzemesi satanlar

Deri temizliyicileri, deri ve bağırsak temizleme ve kurutucuları

Diş fırçası yapanlar

Dökmeciler, demirciler, tornacılar

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
Eczaneler ve ecza levazımatı satanlar

Filim Stüdyoları

Fotoğrafhaneler

Fotoğraf malzemesi ve emsalini satanlar

Gazete ve mecmua bayileri

Gemi enkazı alıp satanlar

Gözlük ve dürbün satanlar

İnşaat müteahhitleri

Itriyat ve tuvalet malzeme ve levazımatı satanlar

Kâğıt, zarf ve kartvizit basanlar

Kalay ve bakalit imalâthaneleri

Kalafatçılar

Karasör imalâthaneleri ve oto tamirhaneleri işletenler

Kantar ve emsali ölçü aleti yapanlarla krom ve nikelâj işini yapanlar ve madenî eşya cilâcıları

Kayık, kitre ve benzeri su ulaştırmasında kullanılan vasıtaları yapanlar

Keçeciler

Kehribar ve sedef tamircileri

Kemik, boynuz ve tırnak ticaretiyle uğraşanlar

Kese kâğıdı, mukavva kutu yapanlar

Kitapcılar

Kırtasiyeciler ve kartpostal satanlar

Kullanılmış madenî eşya satanlar

Kuş kafesi ve tahtadan basit aletlerle oyuncak yapanlar

Maden kömürü satanlar

Madenden ziraat aletleri yapanlar

Mahrukat satanlar (odun kömür)

Matbaa ve mecmua idarehaneleri ve naşirler

Millî piyangş bilet bayileri

Mum yapanlar

Musiki aleti yapanlar

Musiki aleti satanlar

Mücellitler

Oyuncak imalâthanesi işletenler

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
İdrofil tarama ve idrofil pamuk yapan imalâthaneleri işletenler

Pastahaneler

Pul kolleksiyoncuları

Protezciler (diş imalcileri)

Radyo, gramofon ve sinema makinesi satanlar

Saat satanlar

Saraçlar

Semerciler

Sis ve alev makinesi yapanlar

Şişe, kapsül imal edenler

Süs ve ziynet eşyası satanlar

Soğuk hava deposu işletenler

Tabakhane işletenler

Tahta tornacılar

Teneke imalâthaneleri ve teneke kutu yapanlar

Tıbbî müstahzarat ve ıtriyat yapanlar, lâboratuvarlar

Tutkal, mürekkep, pil, üstübeç, tebeşir imalathanesi işletenler

Tütün imalâthaneleri

Tütün tacirleri

Vapur kazanı, motör, sinema makinesi tamirhaneleri işletenler

Vapur kazanı tamir edenler

Vernik ve emsalini ve boya yapanlar

Yelken ve çuval yapanlar

Zımpara kâğıdı yapanlar

Ziraat aletleri ve malzemesi satanlar

6 _ Eğlence ve istirahat yeri işletenler

Barlar ve dansingler işletenler

Bilârdo salonu işletenler

Birahane işletenler (çalgılı)

Birahane işletenler (çalgısız)

Deniz hamamı ve plâj işletenler

Gazinolar, salonlar işletenler

Hamam işletenler (kadın)

Hamam işletenler (erkek)

Han işletenler

Kukla, karagöz ve orta oyunu oynayanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri Sair hizmetliler
I II III I II III I II III
Meyhane işletenler

Nişan atma, atlı karınca, dönme dolap ve benzeri eğlence işleri yapanlar

Oteller

Sinema işletenler

Tiyatro işletenler (esnaf vergisine tâbi olarak)

Umumhaneler

Vahşi ve acayip hayvanlar teşhir edenler
7 _ Kara ve deniz ulaştırma vasıtası iş-letenlen

1 _ Kara Ulaştırmaları:

At, deve ve katırlarla nakliyat yapanlar

Hayvan arabaları (tek, çift atlı) sahipleri

Kamyon işletenler

Taksi işletenler

2 _ Su üzerindeki Ulaştırmalar:

Motörlü duba sahipleri

Motörsüz duba sahipleri

Vapur sahipleri

Yelkenli sahipleri

8 _ Tavassut işleriyle uğraşanlar

Alelûmum komisyoncular

Emlâk ve arsa simsarları

Nakliyat komisyoncuları

Sebze kabzımalları ve matrabazlar

Sigorta eksper, tellâl ve simsarları

 

 

B _ Özel hizmetlerde çalışan şoförler
Hizmet erbabı
İş verenler
Şoförler
Şoför yardımcıları
I
II
III
I
II
III
Özel hizmetlerde çalışan şoförler 

 

 

 

 

C _ Özel inşaatta işçi olarak çalışanlar
Hizmet erbabı
İş verenler
Usta işçiler
Diğer işçiler
I
II
III
I
II
III
Özel inşaat sahipleri 

 

 

 

 

D _ Bekçiler
Nevileri
I
II
III
Çarşı ve pazar bekçileri

Mahalle bekçileri

Köy bekçileri

Kır ve orman bekçileri 

 

 

 

 

B _ Götürü gider ve kazanç usulü ile mükellef olanlar yanında çalışanlar
Hizmet erbabı
İş verenler
Sanatkâr ve

usta İşçiler

Diğer İşçiler
Fikir işçileri
Sair hizmetliler
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1 _ Götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye sahipleri

2 _ Götürü gider usulünü kabul eden serbest meslek erbabı

3 _ Kazançları götürü olarak tesbit edilen serbest meslek erbabı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetvel _ 2

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre götürü ücret esasına alınan hizmet erbabı 

 

İş verenler
Hizmet erbabı
I
II
III
I

Türkiye’de yerleşmiş sayılmayan ve ticarî işlerle iştigal etmeyen kimseler yanında hizmet kabul edenler

II

Tarım ve avcılık işleri kazanç is-tisnasından faydalanan gerçek kişiler yanında çalışanlar. (Tarım ve avcılık işlerinde bilfiil çalışan işçiler hariç) köy ve köy birliklerine ait tarım işlerinde çalışanlar

III

Türkiye’de faaliyette bulunan kültür vesair sosyal ecnebi müesseseler nezdinde hizmet kabul edenler

Muhabir

Mütercim

Tercüman

Muhasip

Memur

Kâtip

Daktilo

Hademe

Bunlar dışında kalanlan

Müdür

Mühendis

Muhasebeci

Veznedar

Çiftlik kâhyası

Memur (Ambarcı Kantarcı gibi)

Daktilo

Hademe

Bunlar dışında kalanlar (Kır ve orman bekçileri 1 No. lu cetvelin 4 üncü grupuna göre)

Müdür

Kütüphane memuru

Mütercim

Tercüman

Muhasip

Telefoncu

Daktilo

Hademe

Bunlar dışında kalanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
I
II
III
IV

Münhasıran ihraç edilmek üzere mubayaa veya imalât yapan ecnebi şahıs veya firmalar nezdinde hizmet kabul edenler

V

Münhasıran gayrimenkul sermaye iradı sahibi gerçek kişiler nezdinde hizmet kabul edenler (ticarî veya serbest meslek kazançları bakımından tutmağa mecbur olan gayrimenkul sahipleri hariç)

VI

Büyük otel, gazino, lokanta ve kulüplerde çalışanlar (bu gibi yerlerden ücret almıyarak müessesece müşterilerden servis ücreti ve garsoniye gibi namlarla alınan paralar tamamen ve kısmen kendilerine terk edilenler.)

VII

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yazılı sergi ve panayırlar istisnasından faydalananlar nezdinde hizmet kabul edenler

Eksper

Teknisyen

Mütercim

Tercüman

Muhasip

Memur

Kâtip

Daktilo

İşçi

Hademe

Bunlar dışında kalanlar

Müdür

Memur

Kâtip

Daktilo

Muakkip

Kaloriferci

Bunlar dışında kalanlar

Şef garson

Garson

Kapıcı

Temizlik işlerinde çalışanlar

Bunlar dışında kalanlar

Müdür

Muhasip

Memur

Veznedar

Tezgâhtar

Daktilo

Kalfa

Çırak

Şef garson

Garson

Aşçı

Hademe

Kapıcı

Bunlar dışında kalanlar

İş verenler
Hizmet erbabı
I
II
III
VIII

Mahalle hizmetlerinde çalışanlar

IX

Vergi Usul Kanununa göre defter tutmağa mecbur olmayan ve yukarda zikredilenler dışında kalan ve Esnaf Vergisine tâbi olmayan kimseler nezdinde hizmet kabul edenler. (Md. 24/6 hükmü mahfuz)

X

Kilise, havra, manastır vesaire gibi ibadet müesseselerinde ücretli çalıştırılanlar. (Kamu idare ve müesseseseleriyle kurum, dernek, vakıf ve tesislere ait olan ibadet yerlerinde çalışanlar hariç)

Muhtar kâtibi

Bunlar dışında kalanlar

Müdür

Memur

Daktilo

Vekilharçlar

Arabacılar

Sandalcılar

Motörcüler

Seyisler

Cokeyler

Bunlar dışında kalanlar

Patrik

Patrik vekili

Motropolit

Başdiyakos

Diyakos

Başkâtip

İkinci kâtip

Despot

Ar’şi mavdrit

Baş rahip

Rahip

Papas

Piyadis

Karas

Zangoç

Monsenyör

Süperiyör

Porroko

Viçe Porroko

Himagiri

Haham

Faroş

Hademeler

Müftüler

Kandilciler

Mezarcılar

Tahsildarlar

Bekçiler

Muhsipler

Kapıcılar

Asansörcüler

Sair hizmetliler