36 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25/01/1957
Resmi Gazete No:

 

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanununun 22 inci maddesinde, gayrimenkullerin ve hakların kiralanmasından elde edilen ve bir takvim yılında toplamı 2500 lirayı aşmayan kiralarla bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı aşmayan kiraların 2500 lirası gelir vergisinden nıüstesnadır, denildikten sonra, bu istisnanın Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olan gelir vergisi mükellefleriyle gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olan kimselerin iratlarına şümulü olmadığı hükme bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesinde ise, kimlerin defter tutmak mecburiyetinde oldukları belirtilmiş ve mezkur maddenin 2 inci fıkrasındaki sarahate göre de, ticaret şirketlerinde defter tutmak mecburiyeti, şirket hükmî şahsiyetine tahmil edilmiştir.

Bu hüküm muvacehesinde; kollektif şirketlerle, âdi ve eshamlı komandit şirket ortaklarının anılan şirketlerden alacakları hisseler dolayısiyle, şahsen defter tutmak mechuriyetinde olmadıklarından, bunların, varsa gayrimenkul sermaye iratları dolayısiyle, Gelir Vergisi Kanununun 2 inci maddesindeki istisna hükmünden faydalandırılmaları muvafık görülmüştür. Kaza mercilerinin içtihadı da bu merkezdedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğince işlem ifası tamimen tebliğ olunur.