38 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1960
Resmi Gazete No:

 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesi ile “Gayri menkullerin ve hakların kiralanmasından elde edilen ve bir takvim yılında toplamı 2500 lirayı aşmayan kiralarla bir takvim yılı içinde toplamı 10000 lirayı aşmayan kiraların 2500 lirası” gelir vergisindan istisna edilmiştir. Aynı Kanunun 107 nci maddesinde ise, bina ve arazi için ödenen bina, buhran, müdafaa ve arazi vergilerinin maddede belirtilen kayıt ve şartlarla, bina veya arazi iradına isbet eden gelir vergisinden mahsup edileceği hükme bağlanmıştır.
107 nci maddenin mahsuba taalûk eden hükmünün uygulanmasında, 2500 lira istisna haddinden faydalanan binaların hasılatı (iradı) üzerinden hesaplanan gelir vergisinden sadece matraha dahil irat kısmına tekabül eden bina, buhran ve müdafaa vergileri mahsup edilmekte gelir vergisinden müstesna olduğu için vergiye tabi tutulmayan 2500 liralık irada isabet eden bina buhran ve müdafaa vergileri mahsup dışında bırakılmaktadır.

Bu muamele sebebiyle tahaddüs eden ihtilâflar neticesinde Devlet Şûrasınca ittihaz olunan kararlarda “5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 107 nci maddesindeki mahsup hükmü mutlâk olup bu madde metnin de gayri menkul sermaye iratlarında 2500 liralık istisna haddine isabet eden bina, buhran ve müdafaa vergilerinin mahsup edilemiyeceği yolun da bir hüküm bulunmadığı” mucip sebebine dayanılarak hilâfına müesses işlemler bozulmakta ve bu husustaki kararlar müstakar bir hal almış bulunmaktadır.

Bu itibarla, kaza merciinin içtihadına uyularak, gayri menkul sermaye iratları dolayısiyle Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yazılı 2500 liralık istisnadan faydalanan mükelleflerin ödedikleri bina, buhran ve müdafaa vergilerinin, istisna haddine isabet eden kısmı da dahil olmak üzere aynı kanunun 107 nci maddesindeki esaslar dairesinde gelir vergisinden mahsup edilmesi uygun görülmüştür.

Badema gereğinin buna göre ifası rica olunur.