47 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12/03/1962
Resmi Gazete No:

 

1962 YILINDA GELİR VERGİLERİNİN 3, KURUMLAR VERGİSİNİN 2 TAKSİTTE ÖDENMESİ VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNA GEÇİCİ BİR MADDE İLAVESİ HAKKINDAKİ KANUN VE BUNUN UYGULANMASIYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR AŞAĞIDADIR.

– I –

Gelir ve Kurumlar Vergilerinin taksitlendirilmesi
Madde 1_ 5422 sayılı Kanun gereğince Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 takvim yılı için beyan edecekleri kazançlar üzerinden adlarına salınacak kurumlar vergisinin yarısı Mayıs 1962, 2 nci yarısı ise Eylül 1962 aylarında ödenir.

Bu kurumlardan kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olanlar, yukariki fıkraya göre salınacak vergilerin yarısını kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayda, diğer yarısını ise, beyannamenin verildiği ayı takip eden 6 ncı ayda öderler. Şu kadar ki, sonuncu taksitin ödeme süresi 1962 bütçe yılını aşmaz.

Madde 2 – 1961 takvim yılı gelirlerine müteallik olmak üzere 193 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereğince verilecek yıllık beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergileri; Mart, Haziran ve Ekim l962 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte ödenir.

 II –
Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi Vergilerinin Gelir Vergisinden Mahsubu

Madde 3- 1961 takvim yılı gelirleri için uygulanmak üzere 193 sayılı Kanuna aşağıdaki 10 numaralı geçici madde eklenmiştir:
Geçici Madde 10- Gerçek kişilerin sahip oldukları bina ve arazi için ödedikleri Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi Vergileri, aşağıdaki esaslara göre bunların gelir vergisine mahsup edilir.

1. Bu vergiler gelir vergisinin bina veya arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. İndirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, aradaki fark nazara alınmaz.

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisinden yapılır.

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına isabet eden kısmı, bunların gelire olan nisbeti üzerinden hesaplanır.

4. Bina vergisinden geçici muafiyete tabi olan binaların hesaplanacak vergileri, aynen ödenmiş vergiler gibi gelir vergisinden indirilir.

5. Bu suretle mahsup olunan bina, buhran, müdafaa ve arazi vergileri 74 üncü maddenin 5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz.

Madde 4- Bu kanun 1/3/1962 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1. Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisinin ödeme süresi Mayıs; Gelir Vergisininki ise Mart ve Eylül aylarıdır. Bu kanunla 1962 bütçe yılına ait Kurumlar Vergilerinin Mayıs ve Eylül 1962 aylarında ve iki taksitte; yıllık beyanname üzerinden tarh edilecek Gelir Vergilerinin ise (götürü usulde vergiye tabi tutulanların gelir vergileri hariç) Mart, Haziran ve Ekim l962 aylarında olmak üzere üç eşit taksitte tahsili hükme bağlanmıştır.

Kanun metninden de anlaşıldığı üzere; bu taksitlendirmenin, l93 sayılı kanunun 94 ve 96 ncı maddeleri gereğince tevkif edilip 98 inci ve 119 uncu maddelerde yazılı müddet zarfında Vergi Dairesine yatırılması gereken vergilere şumülu yoktur.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan kurumların vergilerinin birinci yarısı kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayda, diğer yarısı ise beyannamenin verildiği ayı takip eden 6 ncı ayda ödenecek ve işbu ikinci taksit, her halükârda 1962 yılını (yâni Şubat 1963 ayı sonunu) aşmıyacaktır.

2. Kanunun 3 üncü maddesi ile kabul olunan mahsup hükümleri, mülga 5421 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde yazılı hükümlerin aynıdır. Mezkûr hüküm, Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren, aralıksız tatbik görmüş olduğundan, bu mevzuda başkaca açıklama yapılmasına lüzum görülmemiştir.

Anılan 3 üncü maddenin 5 numaralı bendine (bu suretle mahsup olunan bina, buhran, müdafaa ve arazi vergileri 74 üncü maddenin 5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz) şeklinde bir hüküm ilâve edilmiş olduğundan, işbu kanun gereğince mahsuba nazara alınmış olan bina, buhran müdafaa ve arazi vergileri, gayrimenkûl sermaye iradında safi hasılatın tesbitinde gider olarak indirilmiyecektir.

3. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bina ve arazi vergilerinin mahsubu hakkında bir hüküm bulunmadığından, bu kanun hükümleri dairesinde hazırlanmış olan yıllık beyannameler mahsupla ilgili kayıt ve bilgileri ihtiva etmemektedirler.

Bu bakımdan, mükellefler, mahsubun gerektirdiği kayıt ve muameleleri 27/5 nümune numaralı ek yaprağın ikinci sayfasının altındaki boş kısımda gösterecekler ve burada tesbit ettikleri mahsup edilecek vergiyi, 27 nümune numaralı dış yaprağın ikinci sayfasındaki gelir vergisinden mahsupları kısmına 4 numara altında ilâve edecekleri (bina ve arazi vergileri) ibaresi karşısına yazacaklardır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin bu esaslara göre ifasının temini rica olunur.