51 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1963
Resmi Gazete No:

 

1. 50 seri numaralı tebliğin C parağrafında temas edilen kararnameye dayanılarak hazırlanmış bulunan vergi cetvelleri ilişik olarak gönderilmiştir.
Mezkûr cetveller 193 sayılı Kanunun 202 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 inci maddesinin b bendinde yazılı geçim indirim hadleri ve aynı kanunun 51 inci maddesinde yazılı vergi nisbetleri gözönünde bulundurulmak suretiyle tertip edilmiştir.

2. sözü geçen kararname hükümlerine göre, bağlı cetveller,

a) 3006 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı kanunla muaddel 1 inci maddesindeki tarif uyarınca işçi vasfında olanların (bu kanunun şumulüne giren veya girmeyen iş yerlerinde çalışanlar) gerçek ücretlerine.

b) Hizmet erbabının götürü usulde tesbit edilen ücretlerine,

1/3/1963 tarihinden itibaren uygulanmağa başlanacaktır.

3008 sayılı kanunun 1 inci maddesinin değişik şeklinde “işçi”, bir iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan kimse; “iş veren”, bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde başka bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve fikren çalıştıran şahıs, diye tarif olunmuş; müdürlerle idare memurlarının ve umumiyet itibariyle işin sevk ve idaresi vazifesini gören kimselerin “iş veren vekili” olduğu tasrih edilmiştir.

Ücretleri götürü usulde tesbit edilen hizmet erbabı ise 193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 1-4 numaralı bentlerinde yazılı olanlarla 5 numaralı bent hükmüne dayanılarak Bakanlıkça bu usule alınanlardan ibarettir. Bunlar hakkında çeşitli genel tebliğlerde kâfi açıklama mevcuttur.

Yukarıki hükümler ve sözü edilen kararname muvacehesinde,

a) Başkasına ait iş yerinde münhasıran fikren çalıştıkları için işçi sayılmıyanlarla iş veren vekili durumunda bulunanlar,

b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, kimyager, jeolog gibi bir meslek bilgisine ve ihtisasa sahip teknik elemanlar,

– Yüksek tahsilli işletme mütehassısları (7244 sayılı kanun Mad. 5) . ile,

c) 3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvellerdeki tertiplerden alınacak hizmetli kadrolarında ve mümasili muvakkat mahiyetteki kadrolarda çalıştırılanlar (7244 sayılı kanun Mad.6)

d) Götürü usulün gerektirdiği şartları haiz olmadıkları için gerçek usulde vergilendirilenler,

işbu genel tebliğ ve bu tebliğe bağlı vergi cetvelleri ile ilgilendirilmiyeceklerdir.

Gereğinin bu esaslar dairesinde ifası rica olunur.