56 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12/03/1963
Resmi Gazete No:

 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınmasına dair olan kanunla, 1962 takvim yılına ait olan, 193 sayılı kanuna göre yapılacak servet beyanları hakkındaki izahlar aşağıdadır.

_ I _
– 177 sayılı Kanun ve izahları

Servet beyannamelerinin iadesi

Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 193 sayılı Kanun gereğince gelir vergisi mükelleflerinden alınmış bulunan servet beyannameleri açılmadan sahiplerine iade olunur.

İadenin şekil ve usulü

Madde 2 – Servet beyannamelerinin birinci madde gereğince iadesi için, bu beyannamelerin sahiplerinin beyannameyi muhafaza etmekte olan noter veya noter görevlisine veya vergi dairesine bizzat müracaatları şarttır.
Bu takdirde; iade keyfiyeti, mükellefin soyadını, adını, ikametgâh ve işyeri adreslerini, bağlı bulunduğu vergi dairesini ve hesap numarasını ihtiva edecek şekilde tanzim olunacak (Beyannamenin noter veya noter görevlisi nezdinde saklanması halinde üç, vergi dairesinde saklanması halinde iki nüsha) zabıt varakası ile tesbit ve bu zabıt varakası beyannameyi muhafaza etmekte olanlarla mükellef tarafından imza edilir. Zabıt varakasının bir nüshası beyannameyi muhtevi zarfla veya zarflarla birlikte mükellefe verilir. İkinci nüshası noter veya noter görevlisi nezdinde yahut vergi dairesinde muhafaza olunur. Üçüncü nüshası (İadenin noter veya noter görevlisi tarafından yapılması halinde) vergi dairesine gönderilir.

Bu beyannamelerden 1/1/1965 tarihine kadar sahipleri tarafından geri alınmayanlar (193 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca noter veya noter görevlileri tarafından vergi dairesine intikal ettirilenler dahil) Maliye Bakanlığınca tâyin olunacak zaman, esas ve usuller dahilinde, vergi daireleri tarafından imha olunur. Bu beyannameler Vergi Kanunlarının tatbikatı veya her hangi sair bir maksatla istimal olunamaz.

Yeni beyannamelerin alınması

Madde 3 – 193 sayılı Kanunun 114 üncü maddesine göre servet beyanında bulunmak mecburiyetinde olan mükellefler; aynı kanun hükümleri dairesinde tanzim edecekleri 31/12/1961 tarihindeki durumu gösterir servet beyannamelerini bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde 193 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yazılı usul dairesinde Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinde sözü edilen noter veya noter görevlisine veya bağlı oldukları vergi dairesine verirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince verilen beyânnameler 193 sayılı Kanuna göre 1962 yılında yapılmış servet beyanı yerine geçer ve adı geçen kanunun geçici 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri bu beyanlar için de uygulanır.

Harç, resim ve sair masraflar

Madde 4 – Üçüncü madde gereğince verilecek servet beyannameleri ile ilgili olarak 193 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca tanzim olunacak makbuz ve alındılar damga resmine tabi değildir.
Bu beyannamelerin, 1 inci madde gereğince iade olunan beyannameleri muhafaza etmekte olan noter veya noter görevlisine tevdiî ve bu hususun ikinci maddede yazılı zabıt varakasiyle tevsiki halinde mükellefe; bu beyannamelerin alınması ve saklanması ile ilgili olarak harç, resim, ücret ve her ne nam ile olursa olsun her hangi bir masraf yüklenmez.

Madde 5 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

-II-

1. Servet beyannamelerinin iadesi :
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca, servet beyanında bulunmağa mecbur olan gelir vergisi mükelleflerinin, 1960 ve 1961 takvim yıllarına ait servet beyannamelerini 1961 ve 1962 yıllarında geçici 9 uncu maddede yazılı usuller dahilinde noter ve noter görevini ifa edenlere yahut vergi dairelerine verdikleri malûmdur.

Bu kerre 19/2/1963 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 15/2/1963 gün ve 177 sayılı Kanunla, evvelce verilmiş olan mezkûr beyannamelerin sahiplerine geri verilmesi ve kendilerinden yeni beyannamelerin alınması kabul ve bununla ilgili esas ve usuller tâyin edilmiş bulunmaktadır.

Kanun hükmüne göre, 19/2/1963 tarihine kadar verilmiş olan servet beyannameleri, müracaatlarında mükelleflerin kendilerine, açılmadan, kapalı şekilde teslim edilecektir. Bizzat müracaat etmiyenlere ait servet beyannameleri, mükellefe yakınlığı ne derecede olursa olsun, başkalarına verilmiyecektir.

2. İadenin zaman ve süresi :

1/1/1965 tarihine kadar geri alınmıyan beyannamelerin imhası lâzım geldiğine nazaran, bu tarihin geri istemede en son tarih olarak kabulü ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sözü geçen (1/1/1965) tarihine kadar olan süre zarfında ve herhangi bir zamanda mükelleflerce yapılacak taleplerin noter, noter görevlisi ve vergi dairelerince derhal yerine getirilmesi icab etmektedir.

3. İadenin şekli ve usulü :

Servet beyannamelerinin iadesi sırasında, tebliğin sonuna ilâve edilen örnekteki gibi zabıt varakası düzenlenecektir.

Servet beyannameleri noter veya noter görevlilerince saklanmış ise düzenlenecek sabıt varakası üç; vergi dairelerince saklanmış ise, iki nüsha olacaktır.

Zabıt varakalarının bir nüshası mükelleflerde, öteki nüshası beyannameyi saklayan dairede (Noter, noter görevlisi veya vergi dairesinde) kalacaktır. Noterler düzenledikleri zabıt varakalarından bir nüshasını vergi dairelerine göndereceklerdir.

4. Mükelleflerce geri alınmayan beyannamelerin imhası :

Vergi dairelerine verilmiş olan servet beyannameleriyle noter veya noter görevlisine verilmiş olup da 193 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre 1963 Mayıs ayında vergi dairelerine intikal ettirilecek olan beyannamelerden 1/1/1965 tarihine kadar geri alınmamış bulunanlar Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde imha olunacaktır.

İmha işinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı hususu ayrıca tebliğ edilecektir.

5. Yeni servet beyannamelerinin alınması :

Servet beyannamesi vermeğe mecbur gelir vergisi mükellefleri, 31/12/1961 tarihindeki durumlarını gösterir şekilde yeniden servet beyannameleri düzenliyerek 1/3/1963-30/4/1963 süresi içinde noterlere, noter görevlilerine veya vergi dairelerine vereceklerdir.

Servet beyanında bulunmayacak mükellefler hakkındaki 193 sayılı kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 202 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Ancak, bu değişiklik 1/1/1963 den itibaren elde edilecek kazanç ve iratlara uygulanacağından, 1961 takvim yılı sonu itibariyle servet beyannamesi verecek olanlar, mezkûr değişik hükümle ilgilendirilmiyeceklerdir.

Yukarıki esaslara göre hazırlanan servet beyannameleri mükellefler tarafından noterlere veya noter görevlilerine veya vergi dairelerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı usul dairesinde, evvelce olduğu gibi makbuz mukabilinde verilecektir.

İşbu beyannameler 31/12/1961 sonu itibariyle 1962 yılında yapılmış olan servet beyanı yerine geçeceğinden mükelleflerden bu yıl (1961) için başkaca beyanname aranmıyacağı gibi, 1960 yılı için de ayrıca servet beyannamesi istenmiyecek ve alınmıyacaktır.

6. 1961 yılına ait servet beyannamelerinin kapalı zarfla verilmesine devam olunması :

1961 takvim yılı sonu itibariyle 1963 yılının Mart ve Nisan aylarında verilecek olan servet beyannamelerinin kapalı zarf içinde verilmesi 177 sayılı Kanun hükmü icabıdır. (Md : 1,4; 193 sayılı kanun Geçici Md. 9)

Zarfların ne şekilde tevdi ve tetkik olunacağı 11/3/1962 gün ve 2177- 1/8303 sayılı tamimde gösterilmiş olduğundan ayrıca tekrarına lüzum görülmemiştir.

7. 177 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrası gereğince yeniden verilecek servet beyanları hakkında 193 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları hükümlerinin uygulanacağı tasrih olunmuştur.

Mezkûr fıkralarda ise, noter veya görevlisine verilmiş olan servet beyannamelerinin bu yerlerden 1963 yılı Nisan ayından evvel alınamıyacağı ve servet beyanına dayanan tarhlarda zamanaşımı süresinin 1964 yılından itibaren işlemeğe başlayacağı yazılıdır.

Bu durumda 1961 yılı dolayısiyle yukarıdaki izahat dahilinde 1963 yılında verilecek olan bahis konusu beyannameler hakkında da yukarıki hükümlerin uygulanması lâzım gelmektedir.

8. Bu kanun gereğince yeniden verilecek beyannameler için düzenlenecek makbuz ve alındılar damga resmine tabi olmadığı gibi, bu beyannamelerin noter veya noter görevlisine verilmesi ve bu hususun tutanakla tevsiki halinde, beyannamelerin alınması ve saklanması ile ilgili olarak mükellefe, harç, resim, ücret ve her ne namla olursa olsun her hangi bir masraf yüklenemiyecektir.

B _ 31/12/1962 itibariyle 193 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak servet beyanları :

1. 193 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde, bu kanunun 114 üncü maddesi gereğince 1961, 1962 yıllarında yapılacak servet beyanlarının bir zarf içine konularak, kapatıldıktan sonra verileceği yazılıdır.

1962 yılı sonu itibariyle, 1963 yılının Martında verilecek servet beyannameleri bu madde hükmünün şumulüne girmemektedir.

202 sayılı kanunla 193 sayılı kanunun 114 üncü maddesinin yalnız 2 nci fıkrası değiştirilmiş olup, 1 inci fıkrası olduğu gibi bırakılmıştır. Bu fıkrada ise, yıllık beyanname vereceklerin her yıl verecekleri beyannamelerinde 116 ncı maddede yazılı servet unsurlarını bildirmeğe mecbur oldukları açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır.

Bu hüküm ve sarahat karşısında, 1962 takvim yılı sonu itibariyle 1963 Mart ayında verilecek servet beyannamelerinin, yıllık beyannamelerin ekleri arasında yer alması lâzım gelmekte olup, kapalı şekilde verilmelerine kanunî lüzum ve mecburiyet yoktur.

Ancak, Bakanlığa vaki iş’arlardan, servet beyanında bulunacak olan mükelleflerin, düzenledikleri beyannameleri kapalı zarf içinde vermek istedikleri veya verdikleri anlaşılmaktadır. Öteden beri alışılagelen bir usulden vaz geçilmesinin tatbikatta bazı aksaklık ve karışıklıklara yol açması muhtemel ve tabii görüldüğünden, bu kabil taleplerin, bu yıla münhasır olarak kabul ve is’afı uygun görülmüştür. Bu takdirde, daha evvelki yıllarda verilmiş veya 1961 takvim yılı sonu itibariyle 1963 Mart – Nisan aylarında verilecek olan beyannamelerin alınmasındaki usule ayniyle uyulması lâzım gelir.

2. Mezkûr beyannamelerden yıllık beyannamenin ekleri arasında ve açık olarak verilenler üzerinde inceleme yapmaya sadece Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri yetkili bulunduğundan, bunlar haricindeki memur ve tetkik elemanlarının, selâhiyetleri dışında böyle bir inceleme ve kontrol yapamıyacaklarını izaha hacet yoktur. Bu cihete bilhassa ve önemle dikkat edilmesi gerekir.

3. 193 sayılı Kanunun 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilerek, servet beyanında bulunmıyacaklar arasına, yıllık beyana tâbi geliri (mevduat faizlerinden, yıllık gayrî safî tutarı 5.000 lirayı aşmıyan diğer menkul sermaye iratlarından, sair kazanç ve iratlardan) ibaret olanlar da ithal edilmiştir. Ancak bu değişiklik yukarıda A-5 parağrafında belirtildiği gibi 1961 ve 1962 takvim yıllarına ait olarak 1963 de yapılacak servet beyanlarına şamil olmadığından, bu kerre servet beyanında bulunmıyacaklar arasına katılan yukarıda yazılı kimselerin de 1962 takvim yılı gelir beyannameleriyle birlikte servet beyannamelerini de düzenleyip vermeleri iktiza eder.

Bu esaslara göre işlem yapılması rica olunur.

 

 

…………Vergi Dairesi Müdürlüğü

………… inci Noterliği

 

177 SAYILI KANUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİ UYARINCA İADE EDİLECEK SERVET BEYANNAMELERİNE AİT TUTANAK

 

Soyadı

:

Servet Beyannamesini iade eden mükellefin

Adı

:

Hesap Numarası

:

İkametgâh adresi

:

İşyeri

:

İade edilen Servet beyannamesinin

Vergi Dairesi

:

Yılı

:

Vergi Dairesine

:

Verdiği tarih

:

Kayıt sıra No.su

:
Beyannameyi teslim alan mükellefin imzası
Teslim eden memurun adı ve soyadı ve imzası