60 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1963
Resmi Gazete No:

 

199 ve 202 sayılı kanunlarla 193 sayılı Gelir, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunlarına eklenmiş olan yatırım indirimine mütaallik hükümlerden faydalanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları müracaatın şekli ve bildirecekleri hususlar aşağıda belirtilmiştir :
1. Müracaatlar, bir dilekçe ile Mâliye Bakanlığına yapılacak ve bu dilekçeye :

a) Mükellefin adını, soyadını, ticaret ünvanını, esas işini, hesap numarasını ve bilânço esasına göre defter tutmakta olduğunu gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış bir belge;

b) Yatırıma ait plân, proje ve finansman hesapları;

c) Son hesap dönemine ait bilanço (Yeni mükellefiyete girenlerde açılış bilançosu);

eklenecektir.

2. Dilekçelerde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır :

a) Yatırımın mahiyeti ve nevi (Yeni tesis; mevcut tesislere ilave, sınai veya zirai yatırım ilâh – gibi . . . ) ;

b ) Yatırımın yapılacağı yer (İl, ilçe ve köy adları) ;

c) Yatırımın miktarı (İndirimden faydalanan ve faydalanmıyan ayırımı yapılmaksızın tamamı) ;

d) Yatırımın gerçekleşmesi için derpiş olunan süre (Yatırımın başladığı tarihle bilfiil imal ve istihsale geçilecek tarih) ;

e) Yatırıma ait finansman kaynakları (Öz sermayeden veya öz sermaye dışındaki kaynaklardan karşılanacak kısımlar ayrı ayrı) ;

f ) Yatırım konusu aktif değerlerin nereden ve ne süretle temin edileceği (Bu aktif değerlerin yurt dışından mı, yoksa yurt içinden mi temin olunduğu, yurt içinden temin olunmuşsa, bunların hiç kullanılmamış bulunduğu hususu ayrıca belirtilecektir.)

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre ifası rica olunur.