68 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1964
Resmi Gazete No:
Yatırım İndirimi Tatbikatı Hakkında 60 seri No:lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ektir.Bilindiği üzere 199 ve 202 sayılı kanunlarla 193 sayılı Gelir, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunlarına eklenmiş olan yatırım indirimine müteallik hükümlerden faydalanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları müracaatın şekli ve bildirecekleri hususlar 60 seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Bu Tebliğe göre yapılan Yatırım İndirimi ile ilgili taleplerini gerek Bakanlığımca, gerek Devlet Plânlama Teşkilâtınca tetkik ve değerlendirilmesinde alâkalılarca gönderilen belge ve malûmatın birbirinden çok farklı ve belirli bir disiplinden uzak olarak hazırlandığı, bu durumun inceleme sırasında önemli zorluklar doğurduğu müşahade edildiğinden; yatırımların daha iyi değerlendirilmesi ve incelemelerin sür’atle yapılabilmesi için anılan genel tebliğ esasları dairesinde bir proje formu hazırlanması ve müracaatların bu forma göre yapılması uygun görülmüştür.

Bu maksatla hazırlanan “Yatırım indirimi taleplerine ait proje formlarından” yeteri kadar memuriyetinize gönderilmiştir.

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere mükelleflerce bildirilecek hususlar üç formda toplanmıştır :

(Form : I), yatırım indirimi müracaatında bulunacak bütün mükelleflerce; (Form : II) ve (Form : III) yatırımın yeni bir yatırım veya mevcut yatırıma bir ek yatırım olması durumuna göre doldurulacaktır. Buna göre yeni bir tesis kuran mükellefler I ve II inci formları, mevcut tesislere ilâve yapan mükellefler I ve III üncü formları ve hem yeni bir tesis kuran ve hem de mevcut tesislerine ilâve yatırımda bulunanlar ise bu üç formu kullanacaklardır.

Bilgi edinilmesi ve Yatırım İndirimi talebinde bulunacak mükelleflere doldurulmak üzere bu formların tevdinin temini rica olunur.