6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

30 Ocak 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 31380

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3469

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/1/2021 TARİHLİ VE 3469 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”1000px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”153″ /]