69 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1964
Resmi Gazete No:

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 91 ve 113 üncü maddelerinde, 484 sayılı Kanunla yapılmış olan değişikliklerin, 1963 takvim yılı gelirleri için verilen beyannameler hakkında da uygulanacağı ve bu uygulamanın ne suretle yerine getirileceğinin Bakanlığımızca tâyin ve tespit olunacağı, sözü edilen kanunun geçici 4 üncü maddesinde açıklanmıştır.
Yapılan değişikliklerin mahiyeti, 64 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde etraflıca izah edilmiştir.

484 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesindeki yetkiye istinaden 1963 takvim yılı gelirleri dolayısiyle verilen beyannameler üzerinde gider esası bakımından olunacak işlem aşağıda belirtilmiştir.

A _ Gider esasına tabi mükellefler ve bunların 1963 takvim yılı için verdikleri gelir beyannamelerinin ayrılması :

1. Gider esasına tabi mükellefler :

Gelirleri için yıllık beyanname vermek zorunluğunda olan gelir vergisi mükellefleri, bu beyannamelerinde bir kısım özel mahiyetteki giderlerini bildirmeye mecburdurlar.

Dar mükellefiyete tabi olanlar, 193 sayılı Kanunun 87 nci maddesi gereğince ihtiyarî toplama hakkından faydalanan menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, ücret erbabı ve geliri, götürü gider usulüne göre tespit olunan ziraî kazançlar ile, sair kazanç ve iratlardan ibaret bulunanlar bu mecburiyetin dışında tutulmuştur.

2. Ekipler teşkili :

İşin ehemmiyet ve şümulü ve gider esasında yapılmış olan değişikliklerin ilk uygulama yılı olması sebebiyle, ortalama kâr haddi esası ile ilgili çalışmalarda olduğu gibi evvelemirde Defterdarlıklarca bu konuda da bir çalışma programı hazırlanmalıdır.

Vergi Dairesi Müdürü (Vergi Dairesi olmayan yerlerde mahallin en büyük mal memuru) ile lüzumu kadar kontrol memurundan terekküp eden birer ekip teşkil edilmeli ve bu ekibe yeteri derecede yardımcı temin olunmalıdır.

İşlerin, tespit olunan iş programları dahilinde yürütülüp yürütülmediği, bizzat Defterdarlar ve yardımcıları tarafından sık sık kontrol ve murakabe edilmelidir.

Gider esası ile ilgili kanun hükümleri, Genel Tebliğler ve bu tebliğin esasları hakkında ilgililer aydınlatılmalı, belirecek tereddütlerin bizzat yerinde halline çalışılarak lüzumsuz yazışmalarla işlerin sürüncemede kalması önlenmelidir.

3. Beyannamelerin ayrılması :

1963 takvim yılı gelirleri için verilmiş olan yıllık beyannamelerden, gider esası yönünden ele alınacaklar, bilgi fişleri ve kot klâsörlerinden, bunlar kâfi gelmediği ahvalde bizzat mükellef dosyalarından tefrik edilmelidir.

Gerek ekiplerin teşkili, gerekse beyannamelerin tefriki işi, ortalama kâr haddi bakımından yapılacak çalışmalarla birlikte yürütülmeli, zaman kaybından ve personel israfından kaçınılmalıdır.

B _ 484 sayılı Kanuna göre bildirilmesi ön görülen giderler :

1. Bildirilmesi gerekli giderler :

484 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gider bildirimine ait 91 inci maddesi değiştirilmiştir.

Değişik hükme göre, yeni bazı nev’i giderlerin daha bildirilmesi gerekmektedir. Bu giderler geçim, ısıtma, aydınlatma, telefon giderleri ile dernek ve kulüplere ödedikleri aidatlardır.

İşletmede istihsal olunan ziraî mahsûllerden, teşebbüs sahibi ile eş ve velâyet altındaki çocuklar tarafından istihlâk olunanlar, geçim gideri bildiriminin dışında tutulmuştur.

Ayrıca, 91 inci maddenin değiştirilmesinden evvelki hükmünde “ikametgâh kiraları”ndan bahsedilmişken, yeni hükümde bu bildirim; biraz daha genişletilerek “iş yeri dışında kalan yerler için ödenen kiralar” şeklinde tâyin olunmuştur.

Bildirilmesi istenilen diğer giderler ismen aynı olmakla beraber şümulü genişletilmiştir. Şöyle ki : bu giderlerden, mükellefle birlikte eş ve çocuklarla diğer kimseler için yapılanlarda bildirilecektir.

2. Mükelleflerin, yeni hükümlere göre, giderlerini bildirmeye davet olunması :

Gider bildiriminde bulunacakların tefriki işi tamamlandıktan sonra bunlar; tebliğe ilişik yazı nümunesine göre (nümune 1) ve belirtilen süre içinde yeni hükümlere göre gider bildiriminde bulunmağa davet olunacaklardır.

Bilgi isteme süresi, mükelleflerin durumuna ve bulundukları mahalle göre tâyin olunur. Şu kadarki bu süre 15 günden aşağı olmıyacaktır.

Vergi dairesinin çağırısına cevap veren mükelleflerin cevap yazıları, dosyalarına bağlanır ve ayrıca mahiyeti aşağıda belirtilen takip cetveline cevabın alındığı işaretlenir.

C _ Beyannamelerin gider bildirimi yönünden incelenmesi :

Mükelleflerin, 1963 takvim yılına ait olarak yeni hükümlere göre yaptıkları gider bildirimleri incelenir. Bu inceleme, gider bildirimlerine ait vergi dairesinin yazısına cevap alındıkça ve derhal yapılır.

1. 1963 takvim yılına ait beyannamelerde hiç gider bildiriminde bulunulmamış olması veya bir kısım giderlerin bildirilmemiş olması :

Gider bildirimine tabi mükellefler yeni hükümlere göre gider bildiriminde bulunmağa çağırıldıklarına göre, artık evvelce, gelir beyannamelerinde gider bildiriminde bulunmamış olmaları veya eksik bildirimde bulunmaları üzerinde durulmamak lâzım gelir.

Ancak, gider nev’ileri itibariyle yeni yapılacak bildirim miktarı, evvelce bildirilenden aşağı olmamak icabeder.

Böyle bir durum tespit edilirse, bu hususta mükellefin uyarılması gereklidir.

2. 1963 takvim yılına ait olarak bu kere istenilen gider bildirimini hiç yapmıyanlar veya eksik gider bildiriminde bulunanlar :

Gider bildirimi çağırısına hiç cevap vermemiş olanlarla yaptıkları beyanda bir kısım giderlerini bildirmemiş olanların bu durumu, bir not halinde tespit ve tespiti yapan tarafından imzalandıktan sonra dosyasına bağlanır ve (bildirim yapmamıştır) veya (bildirim noksandır) şeklinde takip cetveline işaretlenir.

Gider nev’inin karşısına (yoktur) kelimesini yazmış olanlar gider beyanını yapmış sayılırlar.

3. Müphem veya yanlış anlayıştan doğduğu anlaşılan noksanlıkların aydınlatılmasının mükelleflerden yeniden istenilmesi :

Mükellefin bu kerre yaptığı gider bildiriminde gözle görülebilecek bir müphemiyet veya yanlış anlama sonucu bir hata tespit edildiği takdirde, bu hususta mükellefin uyarılması, hükmün mahiyeti belirtilerek kendisinden mütemmim bilgi istenilmesi lâzım gelir.

Bilfarz, iş yerlerine ait kiraların gösterilmiş olması veya geçim giderinin karşısına (yoktur) denilmesi böyle bir yanılmaya misâl olarak verilebilir.

Giderler üzerinde incelemeyi yapan bu noktaları işaret eder ve vergi dairesi bunu mükellefe duyurur.

4. Giderler yönünden mükellef dosyalarındaki veya sair kaynaklardan edinilen bilgilerin değerlendirilmesi :

Mükelleflerce bildirilmiş olan giderlerin üstünde giderin mevcudiyetini gösteren mükellef dosyasında bir bilgi mevcutsa bu hususun giderler bakımından mükellef dosyasına bağlanacak notta belirtilmesi ve takip cetveline bu noktanın işaretlenmesi gerekir.

5. Gider bildirimleri yönünden usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren haller :

484 sayılı Kanuna göre, gider bildirimine ait çağrıya süresi içinde cevap vermemiş olanlarla, gider unsurlarından bir kısmını bildirmemiş olanların bu fiili, 485 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle II nci derecede usulsüzlük sayıldığından, bu gibiler adına ikinci derecede usulsüzlüklere ait cezanın uygulanması _ilk defa işlenmiş olsa dahi_ iktiza eder.

Adlarına yukarıda belirtilen sebeplerle ceza kesilmiş olanların, aynı kanunun 376 ncı maddesindeki kayıt ve şartlarla bu cezalarından 1/3 nispetinde indirim yapılması kabildir.

Gider bildirimindeki noksanlıklar ve bildirimde bulunmama halleri bakımından mükellef dosyalarına konulan notların ve takip cetveline işaretlenen hususların bu bakımdan gözden geçirilerek bu konuda gerekli cezaların kesilmesi lâzım gelir.

B _ Gider esası yönünden vergi incelemesine tabi olacaklar :

Giderler yönünden yukarıda belirtilen esaslara göre yapılan tetkikler sonucunda;

1. Hiç gider beyanında bulunmamış olanlar,

2. Gider bildiriminde bulunmakla beraber, gider unsurlarından bir kısmını bildirmemiş olanlar,

3. Mükellef dosyasında mevcut malûmata göre bildirdikleri giderlerin gerçeğe uygun olmadığı, bariz şekilde düşük bulunduğu anlaşılanlar,

4. Mükellefin iş hacmi, hayat seviyesi, muhiti ve aile fertlerinin adedi itibariyle bildirdiği giderlerin noksan olduğu, gerçeğe uymadığı, gider tetkikatını yapanların izhar ettikleri kanaatte açıkça görülenler,

Nezdinde, gider esasının uygulanması bakımından vergi incelemesi yapılmalıdır.

Mükellef dosyasına konulacak notta, hangi yönden vergi incelemesine lüzum gösterilmişse, bu husus açıkça yazılır, takip cetveline, (vergi incelemesi yapılacaktır) kaydı konulur ve inceleme elemanlarınca ele alınanlar ele alma tarihi kayıt olunmak suretiyle gösterilir.

Bu konudaki vergi incelemeleri, mahalli inceleme elemanları tarafından yapılmalıdır.

Şu kadarki, mükellefin durumu, tespit olunan noksanlıkların mahiyet ve önemi bakımından mahalli elemanlarca yürütülmesi kabil olmıyan incelemeler, ehemmiyet derecelerine göre Gelirler Kontrolörü, Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri tarafından yapılmak üzere, takip cetveline işaretlenip gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza bildirilmelidir. Ancak yapılmış olan bu ayırma bizzat Defterdarlar tarafından da gözden geçirilerek mahallî elemanlarca tetkiki kabil olanlar çıkarılmalıdır.

Vergi incelemelerinde mükelleflere ait giderlerin maddî delillere istinat ettirilmesi, Gelir Vergisi Kanununun değişik 113 üncü maddesinde öngörüldüğünden, bu hususun bilhassa gözetilmesi zaruridir. Ancak, maddî delillere istinadı kabil olmıyan giderlerin (geçim giderleri gibi) düşüklüğü tespit olunduktan sonra kat’i miktarlarının Takdir Komisyonları marifetiyle tâyini kabildir.

E _ 1963 takvim yılı için beyan edilen gelirlerle bu yıla ait giderlerin mukayesesi:

1963 takvim yılına ait olarak 484 sayılı Kanun gereğince, mükelleflerden istenilmiş olan gider bildirimine ait yazının cevabı alındığında, bildirilen giderler toplamı, mükellefin bu yıla ait gelir beyannamesinde bildirdiği gelir ile karşılaştırılır.

1. Giderleri toplamı gelirlerinin altında kalanlarla, giderlerindeki fazlalık 1000 lira veya daha aşağı olanlar :

1963 takvim yılına ait giderlerin toplamı, aynı yıla ait olarak beyannamelerinde gösterilen gelirlerinin altında kalanlar veya giderleri gelirlerine nazaran fazla olmakla beraber bu fazlalık 1000 lirayı aşmamış olanlar hakkında, beyanlarına müsteniden, bir ikmal tarhiyatı yapılmıyacağından, sadece bu hususlar, bu tebliğe ilişik numuneye göre (numune 2) hazırlanmış cetvele işaret edilmekle yetinilir. Şu kadarki, yukarıki kısımlarda işaret edildiği şekilde bildirilmemiş giderler mevcutsa veya bildirilen giderlerin eksikliği sabit görülürse, bunlar, ayrıca cetvelin bu husustaki sütununa yazılır ve mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılması lüzumu belirtilir.

Gider incelemesi sonuçları, kısa ifadelerle, takip cetveline de dercolunur.

2. Giderleri gelirlerinden 1000 liranın üstünde fazlalık gösterenler :

Giderlerle gelirlerin karşılaştırılması sonucunda giderlerinde, gelirlerine nispetle 1000 liranın üstünde bir fazlalık tespit olunanların durumu aynı süretle, 2 numaralı nümuneye göre hazırlanmış cetvele dercolunur.

Bu gibilerden, giderleri yönünde yapılan tetkiklerde bildirilmemiş giderleri olanlarla bildirilen giderlerinde noksanlık olduğu tespit edilenler hakkında cetvele gerekli meşruhat verilir. Ve nezdlerinde ayrıca vergi incelemesi yapılacağı hususu kayıt olunur.

Bu hususlar kısa şekilde takip cetveline de işaretlenir.

Bu suretle, giderleri gelirlerinin altında kalanlar, giderleri gelirlerine nazaran fazla olmakla beraber bu fazlalık 1000 lirayı aşmıyanlar, giderleri gelirlerine nazaran 1000 liranın üstünde bir fazlalık gösterenlerden vergi incelemesine tabi tutulacaklar tefrik edildikten sonra, geride kalanlar giderlerindeki fazlalığı izaha davet olunurlar.

F _ Mükelleflerin izahata davet olunması :

64 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, gider esasına göre mükellefler adına ikmalen vergi tarholunabilmesi için, gelirlere nispetle giderlerdeki fazlalığın 1000 liranın üstünde bulunması ve bu fazlalığın başka kaynaklardan sağlandığının mükellefler tarafından izah edilememesi şarttır.

Yukarıda belirtilen esaslara göre, giderlerinde fazlalığın kaynağını izaha davet edilecekler tefrik olunduktan sonra bunlar aşağıdaki usuller dairesinde izaha çağırılırlar :

1. İzaha davet yazısı :

Mükelleflerin giderlerindeki fazlalığı hangi kaynaklardan sağladıkları, ilişik numune (numune 3) ye göre hazırlanmış bir yazı ile sorulur.

Cevap için, mükelleflerin durumuna uyan belirli bir süre tâyin olunur. Şu kadarki bu süre 15 günden aşağı olmaz.

Yazının postaya verilmesini müteakip, postaya verildiği tarih ve cevabın son günü takip cetveline kayıt olunur.

Yazının mükellefe tebliğine ait posta alındısı mükellef dosyasına konulur. Ve alındığı tarih keza takip cetveline işlenir.

2. İzaha davet yazısına cevap verilmemesi :

İzahat yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarihe göre, tâyin olunan süre sonuna kadar mükellef tarafından cevap verilmezse, mükellef giderlerinde fazlalığı izah etmemiş sayılır.

3. İzahat yazısının cevaplandırılması : Mükelleflere tebliğ olunan izahat yazıları, bunlar tarafından cevaplandırıldığında cevap yazısı mükellef dosyasına bağlanır ve alındığı tarih takip cetveline işaret olunur.

4. Mükelleflerce verilen izahatın incelenmesi :

Vergi Dairesi Müdürü (müstakil vergi dairesi olmıyan yerlerde mahallin en büyük mal memuru) ile Kontrol Memurlarından müteşekkil ekipler, bu izahları inceleme bakımından iş bölümü yaparlar. Aynı zamanda vergi incelemesi yetkisi de bulunan bu kimseler, evvelemirde mükelleflerce verilen izahatın, müphem ve yeniden izaha muhtaç tarafları olup olmadığını araştırırlar. Bir taraftan bu noksanlıkların tamamlattırılması için mükelleften tamamlayıcı bilgi istenirken diğer taraftan ve giderlerin karşılandığı kaynaklar hakkında mükelleflerin verdiği izahatın doğruluk derecesini incelerler.

Bu inceleme sonuçlarına göre, mükelleflerin izahlârındâ kabul edilen ve edilmiyen noktalar tespit edilir. Ve sonuç olarak üzerinden vergi tarhına gerekli bir matrah farkı tespit olunmuşsa bu miktar tâyin olunur.

Bu hususlar kısa bir raporda belirtilir. Bu rapor incelemeyi yapandan sonra vergi dairesi müdürü veya mahallin en büyük mal memuru tarafından da görüldükten sonra müştereken imzalanır.

Mükellef nezdinde aynı yıl için, vergi incelemesi yapılmışsa bu incelemede tespit olunan gelir ve maddî delillere dayanılarak tespit edilmiş bulunan giderler ayrıca gözönünde tutulur.

Düzenlenen rapor, bir taraftan gereği yapılmak üzere servisine tevdii olunur, diğer taraftan takip cetveline bu husus işâretlenir.

G _ İkmalen vergi tarh ve tebliği :

Mükellef izahlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporda belirtilen matrah farkı üzerinden, en geç raporun alınmasını takip eden 3 gün içinde, gerekli ikmal tarhiyatı yapılır ve bu raporun bir nüshası ile birlikte ikmal tarhiyatı mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Bu suretle yapılan tarhiyat dolayısiyle mükellef adına ceza kesilmez.

İhbarnamenin tarih ve sayısı takip cetveline işaret edilir. Aynı mükellefe 1963 takvim yılı için ortalama kâr haddi esasına göre evvelce ikmal tarhiyatı yapılmışsa, ikmal tarhiyatına mesnet olan matrah farkının bu kerre yapılan tarhiyat sırasında nazara alınması ve böylece mükerrer tarhiyat yapılmasının önlenmesi gerekir. Kısmen veya tamamen gider bildiriminde bulunulmamasından veya bildirilen giderlerin gerçeğe uygun olmaması sebebiyle incelemeye alınması öngörülen mükellef beyannameleri üzerinde, mükelleflerin izahata davet olunması, mükellef izahlarının incelenip değerlendirilmesi ve nihayet matrah farkının tâyin ve tespit işlerinin inceleme elemanları tarafından yapılacağı ve düzenlenen raporda bütün bu safhaların gösterilmesi gerektiği izahtan varestedir.

H _ Takip Cetveli :

1963 takvim yılına mahsus olmak üzere ortalama kâr haddi ve gider esasına göre haklarında muamele yapılacaklar için iki ayrı takip cetveli düzenlenir.

Ortama kâr haddi ile ilgili takip cetveli 66 numaralı tebliğde belirtilen gruplar itibariyle, gider esası ile ilgili takip cetveli ise ticarî kazanç sahipleri, ziraî kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı olmak üzere üç grup halinde ve umumî sicil defterinde kayıtlı sıra numaraları gösterilerek düzenlenir. Bu cetveller, mükelleflerin adı, soyadı ve hesap numaraları ile bu tebliğde ve ortalama kâr hadlerine ait 66 numaralı tebliğde, bu cetvellere kaydı derpiş olunan hususlara yetecek miktarlarda sütunları ihtiva eder.

Bu suretle düzenlenmiş olan Takip Cetvelleri vergi dairesinde, takip ve kontrollarda derhal kullanılabilecek şekilde muhafaza edilir.

Bu cetvellerin ziyaa uğramaması hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır,

I _ 1963 takvim yılına ait olarak gider esası uygulamasında uyulması gerekli hususlar, yukarıda açıklanmıştır.

Mahalli şartlar ve zaruretler gözönünde tutularak işin süratle ve intizamla yürütülmesi yönünden gerekli görülen tedbirlerin zamanında alınması, mükellefleri yeni hükümlerin uygulanmasında endişe veya tereddütlere sevkedecek tasarruflardan sakınılması gerekir.

K _ Gider esasına tabi mükelleflerin takip cetvelindeki tertibe göre adetleri ile bunlardan beyanları aynen kabul edilenlerin izaha davet olunanların, izaha davet edilenlerden izahları aynen kabul edilenlerin, izahları kısmen veya tamamen kabul edilmiyenlerin miktarı, bunlar adına salınmış olan vergi miktarları ve gider esası bakımından nezdlerinde vergi incelemesi yapılmasına zaruret hasıl olanların sayısı, ayda bir, cetvel halinde Bakanlığa bildirilir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen izahlar dahilinde gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

 

Numune : 1

Vergi Dairesi : ……………………

Mükellef hesap

Tarihi : ………….

numarası : ………………..

Sayı : …………..

………………………………………………….
………………………………………………….

484 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gider bildirimine ait 91 inci maddesi hükmü de değiştirilmiş ve aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde, bu değişikliğin mükelleflerin 1963 takvim yılı gelirleri için verdikleri beyannameler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

484 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirmeniz gerekli görülen giderler ilişik cetvelde gösterilmiştir.

1. Cetvel doldurulmazdan evvel cetvelin sonundaki notların okunulmasını,

2. 1963 takvim yılı içinde kendinize, eşinize, çocuklarınıza ve diğer kimselere ait olarak yaptığınız gider miktarlarının cetvelde yazılı gider nev’ilerinin karşılarına yazılmasını,

3. 1963 takvim yılında kendiniz, eşiniz, çocuklarınız ve diğer kimseler için, cetvelde yazılı gider nev’ilerinden herhangi birisini yapmamışsanız karşısına (yoktur) denilmesini,

4. Cevaplarınızın mürekkepli kalemle veya daktilo makinesi ile yazılmasını,

5. Cetvelin düzenlendiği tarihi kayıt edip imzalamanızı,

6. Yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren (……………………) gün içinde doldurulan cetvelin vergi dairemize tevdiini veya posta vasıtasiyle taahhütlü olarak gönderilmesini,

rica ederim.

……………… Vergi Dairesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 26/6/1964 gün ve

484 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik 91 inci

maddesiyle ilgili
GİDER BİLDİRİMİ

Hesap Numarası
Adı soyadı
İlgili bulunduğu yıl 1963 takvim yılı
GİDER NEVİLERİ
Lira
Krş.
1
İş yeri dışında kalan yerler için ödenen kiralar
2
Sayfiye giderleri (Yol giderleri dahil)
3
Özel otomobil vesair kara, su ve hava taşıtları ve bunların takribi giderleri (Bunlar için ödenen vergi, resim ve harçlar dahil) Nevi Adedi
4
Hizmetçi, mürebbiye, şoför ve bahçıvan gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı (………………) ve bunların takribi giderleri.
5
Öğrenim giderleri (kati miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı)
6
Geçim giderleri (Gerçek miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı)
7
Isıtma giderleri (Gerçek miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı)
8
Aydınlatma giderleri (Gerçek miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı)
9
Telefon giderleri (Gerçek miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı)
10
Dernek ve kulüplere ödenen aidatların gerçek miktarları, (Gerçek miktarı bilinmiyorsa takribi miktarları)
Giderler toplamı
Tarih : Mükellefin imzası :
İzaha davet
GELİR VE GİDER MUKAYESESİ Uygundur olunacaktır

Giderler Toplamı (*)

…………………………….

Gelir (**)

…………………………….

Fark (***)

…………………………….

Tetkiki Yapan

Memurun

İmzası

NOT:

(*) Gider toplamı; mükellefin bildirdiği giderler eksik görülmesinden dolayı istenen mütemmim malûmat üzerine alınan miktarlar, mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmışsa, maddî delillere müsteniden tespit olunan, giderler de nazara alınarak bulunur.

(**) Gelir, mükellefin 1963 Takvim Yılı gelir beyannamesinde gösterdiği gelirdir. Mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmışsa bulunan fark ayrıca nazara alınır.

(***) Gelire nazaran giderlerde fazlalık yoksa veya 1000._ liranın altında ise mükellef izaha davet olunmaksızın cetvelin “uygun” sütununa (*) işareti konularak gider bildirimi ile ilgili bir işlem yapılmaz.

 

 

Numune : 3

Vergi Dairesi : ……………………

Mükellef hesap

Tarihi : ………….

numarası : ………………..

Sayı : …………..

………………………………………………….
………………………………………………….

1963 takvim yılına ait beyannamenizden, …………………… lira geliriniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 484 sayılı Kanunla değişik 91 inci maddesine göre yaptığınız gider bildiriminde ise aynı yıl içinde …………………… lira gideriniz olduğu ve böylece giderlerinizin gelirinizden …………………… lira fazla bulunduğu anlaşılmaktadır.

1. Giderlerinizdeki bu fazlalığı hangi kaynaklardan karşıladığınızı izah ediniz.

İzahlarınızda, kaynaklar hakkında bilgi verirken;

a) Bu farkı, servetinizden yaptığınız harcamalarla karşılamışsanız, servetinizden karşıladığınız miktarı, bu servetinizin nev’ini, mahiyetini (filân bankadaki tasarruf mevduatımdan, filân hisse senedi veya tahvilâtın satışından, filân gayrimenkulün veya ev eşyası yahut mücevheratın satışından şeklinde);

b) Bu farkı, borç almak suretiyle karşılamışsanız, borçla karşıladığınız miktarı, alacaklının adını, adresini,

c) Bu farkı, beyan ettiğiniz gelire dahil olmıyan bir kaynaktan bu arada, gelir vergisinden muaf veya bu vergiden müstesna bir kazanç veya iradınızla karşılamışsanız, bu kazanç veya iradın mahiyetini,

d) Bu farkı, miras, vasiyet veya hibe şeklinde intikal eden para, ayın veya mallarla karşılamışsanız, bunların ne suretle ve kimlerden intikal ettiğini, intikal tarihini ve miktarını,

e) Bu farkı, hususi alacaklarınızdan yaptığınız tahsilâtla karşılamışsanız, borçluların adını, adresini, toplam alacağınızın miktarını ve tahsil ettiğiniz miktarı,

f) Bu farkı, yukarıda belirtilen kaynaklar dışındaki kaynaklardan karşılamışsanız bu kaynakların mahiyetini, açık olarak gösteriniz.

2. İzahlarınızı mürekkepli kalemle veya daktilo makinası ile yazınız.

3. İzahlarınız bittiğinde, yazınızın altına tarih koyup, imzalayınız.

4. Bu izahat yazınızı, ve bu yazımızın size tebliğ edildiği tarihten ibaren (…………………) gün içinde vergi dairemize veriniz veya posta vasıtasıyle taahhütlü olarak yollayınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 113 üncü maddesi ile 484 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre, 1963 takvim yılı gelirinize nisbetle giderlerinizdeki fazlalığı, yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak izah etmenizi, tayin olunan süre içinde izah yazınızı vergi dairesine vermediğiniz takdirde, sözü edilen fazlalığı izah etmemiş sayılacağınıza bilgi edinmenizi rica ederim.

 

Vergi Dairesi Müdürü
Mühür, İmza