71 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 24/09/1964
Resmi Gazete No:

 

59 seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine ektir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 26/6/1964 tarih ve 484 sayılı kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince (Çay) Bitkisinin dikim tarihinden itibaren dördüncü yıl içinde mahsul verebilecek hale geldiği Tarım Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken tesbit edilmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı kanunla değişik 12 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sayılı kanunla değişik 243 üncü madde hükümlerinin tatbikinde gözönünde tutulması rica olunur.