8 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01/01/1951
Resmi Gazete No:
Vâkı haberleşmelerden 3 seri sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin iki sayılı cetvelinin VI. ncı bölümünde zekredilen “büyük otel, gazino, lokanta ve kulüplerde çalışan şef garson, kapıcı…” gibi kimselerin garsoniyeden başka, çalıştıkları müesseseden ayrıca ücret de almakta olmaları halinde yapılacak muamelenin tâyininde tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.Mezkûr tebliğle götürü olarak vergilendirilmeleri kabul edilenler çalıştıkları müesseselerden her hangi bir ücret almayıp kendilerine sadece, müesseseye ait bedelle birlikte ve muayyen bir nispet üzerinden garsoniye namı altında, müşteriden alınan paralar terkedilen kimselerdir.

Bunlar garsoniyeden başka bu müesseselerden ücret de aldıkları takdirde vergilerinin her iki istihkakın toplamı üzerinden tevkif suretiyle alınması icabeder.

Bu durumda; müesseseler bu gibilere ödediği ücretlerle o ay zarfında kendilerine terkedilen garsoniyeler yekûnu üzerinden hesap ve tevkif edecekleri vergiyi muhtasar beyanname ile alakalı vergi dairesine yatırmak mecburiyetindedirler.

Bilgi edinilmesi ve buna göre işlem yapılması rica olunur.