Amcadan devralınan faaliyet nedeniyle genç girişimci istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı

    T.C.

        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı :17192610-120[GV-19-35]-E.13242                                                                                                                      20.01.2020

Konu : Amcadan devralınan faaliyet nedeniyle

genç girişimci istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı

İlgi : İnteraktif  Vergi Dairesi üzerinden alınan 13/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 05/03/2019 tarihi itibarıyla yatak odası, yemek odası, genç ve çocuk odası takımı vb. imalatı ile mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti faaliyetine başladığınız, öteden beri mobilya ve mobilya imalatı aksesuarları toptan ticareti faaliyetinde bulunan amcanız ile birlikte aynı iş yeri adresinde faaliyette bulunduğunuz belirtilerek, amcanız ile birlikte aynı adreste aynı faaliyet ile iştigal olma durumunun Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde; ” Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

            l.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

          2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

          3.Faaliyetin  adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

         4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“…

 

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

b)lşletmenin devralınması.

1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yapılan yoklamalarda, ticari faaliyetinize başlarken faaliyetiniz için gerekli olan ve işletmenizin esaslı unsurlarını oluşturan demirbaşları 05/03/2019 tarihli fatura karşılığında amcanızdan satın aldığınız anlaşılmakta olup, ticari işletmenin esaslı unsurunu oluşturan demirbaşların devrinin de ticari işletmenin devri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; 24/02/2012 tarihi itibarıyla mükellefiyeti bulunan amcanız ile birlikte aynı adreste aynı sektörde faaliyet göstermeniz ve ticari faaliyetinize başlarken faaliyetinizin esaslı unsurunu oluşturan bazı demirbaşları 05/03/2019 tarihli fatura karşılığında amcanızdan satın almanız mezkur Kanun maddesindeki “faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması” şartının ihlali sayılacağından, söz konusu istisna hükmünden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.