Avukat eşinin terk ettiği adreste avukatlık işine başlayan mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalanıp faydalanmayacağı

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

31435689-120-E.5454

13.01.2020

Konu

:

Avukat eşinin terk ettiği adreste avukatlık işine başlayan mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalanıp faydalanmayacağı

 

 

İlgi

:

11/03/2019 tarihli özelge başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık mesleğini yaparken işini terk eden eşinizin terk ettiği adreste avukatlık faaliyetine başladığınız, bu faaliyetinizden dolayı genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanabilmek için … Vergi Dairesine müracaatta bulunduğunuz, Vergi Dairesi tarafından eşinizin daha önce aynı adreste faaliyette bulunduğu gerekçesiyle, bu istisnadan faydalanamayacağınızın tarafınıza bildirildiği belirtilerek, genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüş talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;

 

” Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

 

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

 

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

 

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

 

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

 

Bu istisnanın, Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de hangi şartlar dahilinde Genç Girişimcilerde Kazanç istisnadan yararlanılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, nezdinizde yapılan yoklamanın incelenmesinden avukatlık faaliyetini yapacağınız işyerini eşinizden devraldığınız tespit edilmiştir.

 

Bu hükümlere göre; eşinizin mükellefiyeti terk ettiği adreste, eşinize ait demirbaş ve büro malzemelerinin ve eşinizin müşteri/müvekkilleri ile devam eden işlerini devralarak serbest meslek erbabı olarak işe başlamanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan “… faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması”, şartını ihlal etmiş sayılacağınızdan, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.