Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler

Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye
ayrılmaktadır.
• Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
• Gerçek usulde (bilanço ve işletme hesabı esası) gelir vergisine tabi olanlar.
Basit usulde vergilendirmenin mükelleflere sağladığı avantaj ve kolaylıklar:
• Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından;
• Defter tutulmaz,
• Vergi tevkifatı yapılmaz ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmez (Ancak 5510
sayılı Kanun’a göre sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanlar, Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi vermek zorundadırlar.),
• Geçici Vergi Beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
• Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan Katma Değer Vergisi
Beyannamesi verilmez,
• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate
alınmaz,
• Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13.000 TL (2021 yılı için 14.000 TL) kazanç indirimi yapılır,
• Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile
kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.),
• Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
• Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.