Basit usule tabi mükellefin belge vermediği hasılatları için günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde toplu olarak fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[VUK1-21269]-E.732574

09.09.2019

Konu

:

Basit usule tabi mükellefin hasılat faturalarını günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde düzenleyip düzenleyemeyeceği.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden dolayı kazancı basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olarak Defter-Beyan Sistemi uygulamasına dahil olduğunuzu belirterek, hasılat faturalarınızın günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde, “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. “ hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, basit usulde vergilendirmeyle ilgili açıklamaların yapıldığı 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “Basit Usulde vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler” başlıklı “3.1” bölümünde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden mükelleflerin yeni düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için 1/1/1999 tarihinden 30/6/1999 tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun görülmüş, ancak toplu belge düzenleme imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorunda oldukları açıklanmıştır.

Basit usule tabi mükelleflerin toplu belge düzenlemeleri ile ilgili uygulama, 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 31/12/2018 tarihine, 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, Karayolları Trafik Kanununda, sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüsler minibüs olarak tanımlanmış olup 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde geçen “dolmuş” ifadesinden, söz konusu minibüsler anlaşılacaktır.

Buna göre, dolmuş işletmeciliği faaliyetiniz dolayısıyla günlük hasılatınız için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesi zorunlu olup, toplu faturanın haftalık veya aylık olarak düzenlenmesi söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.