Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci ve 48’inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca
taşımak şartıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanılacaktır.
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden farklı olarak bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.

1.1. Basit usule tabi olmanın genel şartları
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak,
seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar
dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde,
iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),
2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış
olması halinde yıllık kira bedeli toplamı;
• Büyükşehir belediye sınırları içinde 2020 takvim yılı için 11.000 TL’yi aşmamak
(2021 takvim yılı için 12.000 TL)
• Diğer yerlerde 2020 takvim yılı için 7.000 TL’yi aşmamak
(2021 takvim yılı için 7.600 TL)
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.
1.2. Basit usule tabi olmanın özel şartları
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;

• Yıllık alımları tutarının 2020 takvim yılı için 140.000 TL’yi aşmaması
(2021 takvim yılı için 150.000 TL) veya,
• Yıllık satışları tutarının 2020 takvim yılı için 220.000 TL’yi aşmaması
(2021 takvim yılı için 240.000 TL),

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde
ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
• 2020 takvim yılı için 70.000 TL’yi aşmaması
(2021 takvim yılı için 76.000 TL),
3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile
iş hasılatı toplamının;
• 2020 takvim yılı için 140.000 TL’yi aşmaması
(2021 takvim yılı için 150.000 TL),
gerekmektedir.
4. Kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler;
Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz
şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı
hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2021 takvim yılında da basit
usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2020 tarihi itibarıyla
313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen aşağıdaki hadleri aşmaması
gerekmektedir.

2021 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2020 takvim yılı için geçerli olan tutarları
esas alacaklardır.

Örnek 1: Bartın ilinde öteden beri manavlık faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen
Mükellef (A)’nın bu faaliyeti dolayısıyla 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında yapmış
olduğu alımlarının tutarı 120.000 TL, satışlarının tutarı 200.000 TL’dir. Mükellefin işyeri kira
tutarı ise 01.01.2020 tarihi itibarıyla yıllık 6.600 TL’dir.
2020 yılında basit usule tabi mükellefler için belirlenen yıllık alım haddi 140.000 yıllık alım haddi 140.000 TL, yıllık
satış haddi 220.000 TL, kira bedeli ise 7.000 TL’dir. Buna göre; manavlık faaliyetinde bulunan
Mükellef (A)’nın yıllık alım, satım tutarı ile kira bedeli, belirtilen sınırları aşmadığından dolayı
2021 yılında da basit usulde vergilendirilmeye devam edecektir