Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

BİLGİSAYAR, BÜRO MAKİNELERİ VE KIRTASİYE
a. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini,
tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm
bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri
servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü
hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı
yapmak.
b. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici,
iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek
parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.
c. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data
şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
d. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada
bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
e. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini
sağlamak.
f. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması,
imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin
parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol
edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı
mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.
g. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım
imal ve montajını yapmak.
h. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik
bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi
teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
i. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları
hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
j. Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli
faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi,
yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı,
kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak. k. Her derecede okulların ihtiyacı
olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.
l. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu,
mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem,
raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı,
ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak.