Covid 19 Mücbir sebep başvurusu dilekçe örneği

 

….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu                        : Mücbir sebep başvurusu
Adı Soyadı               :
T.C/VKN                   :
Adres                       :
Cep Telefonu           :
Onay Tarihi              :
İVD İşlem Numarası:

Dairenizin ……… sicil numaralı gelir vergisi mükellefiyim. Ekli raporunun tetkikinden de görüleceği üzere COVID-19 pandemisi nedeniyle tarafıma tarihlerini kapsayacak şekilde sağlık/karantina raporu verilmiştir (Ek-1: Rapor Örneği).

Rapor süresi içerisinde fiilen çalışmama olanak bulunmadığından, şahsımın ve kendileri ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, son günü rapor tarihleri içerisinde kalan, şahsıma ve aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerime ait beyan ve bildirimler için rapor süresi kadar ek süre verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Adı-Soyadı

Ek: Sağlık/karantina raporu
Müşteri listesi (zorunlu değildir)

Covid 19 Mücbir sebep başvurusu dilekçe örneği