Eğitim giderleri karşılığında mükellef adına düzenlenen faturanın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

T.C. 

ÇORUM VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

76071283-105-E.20530

11.07.2019

Konu

:

Eğitim giderleri karşılığında mükellef adına düzenlenen faturanın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

 

 

İlgi

:

29/11/2018 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu belirterek, ticari faaliyetinizle ilgisi olmayan, yalnız çocuğunuzun eğitim masrafları için özel eğitim kurumuna yaptığınız ödeme karşılığında adınıza düzenlenen fatura bedelinin “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form Ba) Formuna” dahil edilip edilmeyeceği hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamaların yer aldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı (1.2) bölümünde;

 

1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura,irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

 

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir…” açıklamaları yer almaktadır.

 

Aynı Tebliğin 3.2.4. bölümüne göre bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

 

Buna göre; ticari işletmenize yönelik bir mal ya da hizmet hareketini teşkil etmeyip, çocuğunuza verilen eğitim hizmeti dolayısıyla şahsî harcamanıza ilişkin olarak adınıza düzenlenmiş olan faturanın, Ba bildirim formuna dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza

    

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.