Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-120[89-2018/603]-E.82901

23.01.2020

Konu

:

Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı.

 

 

İlgi

:

07/05/2018 tarih ve 1555146 evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz belirtilerek, eşinizin gözüne yapılan lazer tedavisi giderinin serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla elde edeceğiniz kazancınızdan indirim olarak dikkate alıp alamayacağınız hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek mesleki giderler bentler halinde sayılmıştır.

 

Aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde,

 

“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

 

 

2. Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre eşinizin gözü için lazer tedavisi (refraktif cerrahi) nedeniyle yapmış olduğunuz sağlık harcamalarının, serbest meslek faaliyetinizden elde edeceğiniz gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.