Gelir Vergisi Sirküleri/6 : Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüGelir Vergisi Sirküleri/6

 

Konusu : Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması
Tarihi : 08/12/2003
Sayısı : GVK-6 /2003-6 /Basit Usulde Vergilendirme-1
İlgili olduğu maddeler : GVK- Madde 46, 47, 48
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç

1 – Giriş

Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile basit usule tabi mükelleflerin belge düzenine ilişkin yapılan açıklamalar sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, “Bu Kanunun 21, 23/8, Ek 2, 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmadığı, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı olan ve 2004 yılında uygulanacak maktu had ve tutarlar 2003 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı(1) (% 28,5) dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 01/01/2004 tarihinden itibaren dikkate alınmak üzere yeniden değerleme oranında artmıştır. Buna göre; yıllık kira bedeli toplamı 01/01/2004 tarihinden itibaren, büyükşehir belediye sınırları içinde 2.900.000.000 lira, diğer yerlerde 2.100.00.000.000 lira olarak uygulanacaktır.

2.2.Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 01/01/2004 tarihinden itibaren dikkate alınmak üzere yeniden değerleme oranında artmıştır.

Buna göre;

– 1 numaralı bent için 43 milyar ve 60 milyar lira,

– 2 numaralı bent için 21 milyar lira,

– 3 numaralı bent için 43 milyar lira,

olarak uygulanacaktır.

2.3. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak daha önce 246 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(2) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2004 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2003 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında
Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde
Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL.)
Yılık Satış Ölçüsü (TL.)
Yıllık Alım Ölçüsü (TL.)
Yılık Satış Ölçüsü (TL.)
D. Pulu_K. Kağıt
64.000.000.000
74.000.000.000
89.000.000.000
100.000.000.000
Şeker _Çay
50.000.000.000
64.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.
50.000.000.000
64.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç)- İspirto_ Sigara_Tütün
50.000.000.000
64.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
Akaryakıt (LPG hariç)
74.000.000.000
84.000.000.000
100.000.000.000
110.000.000.000

 

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki(3) hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(4) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2004 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

(1) 04/12/2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
(2) 28/12/2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI