Gelir Vergisi Sirküleri/11 : Geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödenme zamanı

Beyannamesini gerek 10 Şubat, gerekse 16 Şubat tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2004 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüGelir Vergisi Sirküleri/11

 

Konusu : Geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödenme zamanı
Tarihi : 23/01/2004
Sayısı : GVK- 11/2004-3/Geçici Vergi Beyannamesi-2
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 25
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı

1 – Giriş

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 02.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Konuya ilişkin gerekli açıklamalar 10 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.
2. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme SüresiGelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Şubat 2004 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle zor durumda kalındığı ifade edilerek Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 16 Şubat tarihine kadar verilebilmesi talep edilmiştir.

Mükelleflerin taleplerine gerekçe olarak gösterilen hususlar, Bakanlığımızca zor durum kabul edilmekle birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda topluca beyanname verme süresini uzatan bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde, zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan mükelleflerin beyan süresi bitmesinden önce ayrı ayrı müracaatta bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Bakanlığımızca mühlet verilmesine imkan tanınmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında da Maliye Bakanlığının mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebileceği düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesine münhasır olmak üzere, 10 Şubat 2004 tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek başvuran mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla, zor durumda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili Defterdarlıklara yazılı olarak başvurmaları halinde Defterdarlıklarca, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 16 Şubat tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabilecektir.

Öte yandan, beyannamesini gerek 10 Şubat, gerekse 16 Şubat tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2004 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

 

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI