Gelir Vergisi Sirküleri/18 : Basit Usule Tabi Mükelleflerce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Fotokopisinin Kullanılabileceği.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/18

 

Konusu : Basit Usule Tabi Mükelleflerce Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesinin Fotokopisinin Kullanılabileceği.
Tarihi : 27/02/2004
Sayısı : GVK- 18/2004/Beyanname Fotokopisi – 2
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanununun 46, 84, 85 ve 92.. Maddeleri
İlgili olduğu kazanç türleri Ticari Kazanç

1 – Giriş

Beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerce verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin temin edilemeyen yerlerde fotokopi veya internet ortamından faydalanılarak verilebileceği hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Beyanname Fotokopisinin Kullanılabileceği:

Bakanlığımıza bazı illerden intikal ettirilen yazılardan, beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerce verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin illerine gelen miktarların ihtiyaçlarını karşılamadığı, ilave beyannameye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, beyanname verme süresinin 1 Mart 2004 günü akşamında bitecek olması dikkate alınarak, bu sürede yeni beyanname basımı mümkün görülmediğinden, beyanname aslını temin edemeyen mükelleflerce anılan beyannamenin internet ortamından alınacak beyanname çıktıları veya beyannamenin fotokopisinin kullanılması uygun görülmüştür.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü