Gelir Vergisi Sirküleri/20 : Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/20

 

Konusu : Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi
Tarihi : 08/03/2004
Sayısı : GVK-20/2004-12/Eğitim ve sağlık harcamaları
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 89
İlgili olduğu kazanç türleri Bütün kazanç ve iratlar

1 – Giriş

Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamenin hangi satırında indirim olarak gösterileceği bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına 4842 sayılı Kanunla eklenen 4 numaralı bent hükmü ile beyan edilen gelirin %5’ini aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

3-Eğitim ve Sağlık Harcamalarının İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

24.04.2003 tarihinden itibaren yapılan söz konusu eğitim ve sağlık harcamaları, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

4-Yıllık Beyannamede Gösterilmesi

Mükellefler eğitim ve sağlık harcamalarını Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Tablo II Gelir Bildirimi Bölümünün “Şahıs Sigorta Primleri” nin yer aldığı 26 no.lu satırında göstereceklerdir. Beyannamelerini vermiş ve söz konusu harcamalarını beyannamenin başka bir satırında göstermiş olan mükelleflerle ilgili olarak ise herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü