Gelir Vergisi Sirküleri/24 :  İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/24

 

Konusu İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
Tarihi : 28/04/2004
Sayısı GVK-24/2004-16/Geçici Vergi Beyannamesi-3
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 25
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı

1. Giriş

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
Ocak-Mart/2004 dönemine ait ilk üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesinde, 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart 2004 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Mayıs 2004 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, 5024 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerin yapılabilmesi için Ocak-Mart 2004 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 17 Mayıs 2004 tarihine kadar verilebilmesi talep edilmiştir.

Mükelleflerin taleplerine gerekçe olarak gösterilen hususlar, Bakanlığımızca zor durum kabul edilmekle birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda topluca beyanname verme süresini uzatan bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde, zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan mükelleflerin beyan süresi bitmesinden önce ayrı ayrı müracaatta bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Bakanlığımızca mühlet verilmesine imkan tanınmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında da Maliye Bakanlığının mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebileceği düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Ocak-Mart 2004 dönemine ait ilk üç aylık geçici vergi beyannamesine münhasır olmak üzere, 10 Mayıs tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek başvuran mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla, zor durumda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili Defterdarlıklara yazılı olarak başvurmaları halinde Defterdarlıklarca, Ocak-Mart 2004 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 17 Mayıs 2004 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabilecektir.

Öte yandan, beyannamesini gerek 10 Mayıs, gerekse 17 Mayıs tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Mayıs 2004 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI