Gelir Vergisi Sirküleri/26 : Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen hisse senetlerinin vergi uygulamaları karşısındaki durumu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/26

 

Konusu : Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen hisse senetlerinin vergi uygulamaları karşısındaki durumu
Tarihi : 27/10/2004
Sayısı GVK-26/2004-18/Diğer Kazanç ve İratlar-1
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde-80
İlgili olduğu kazanç türleri : Diğer Kazanç ve İratlar

1. Giriş

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenecek olan hisse senetleri ve bunlara bağlı hakların vergi uygulamaları karşısındaki durumu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Hukuki Durumu

Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinde, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Merkezi Kayıt Kuruluşunun oluşturulacağı hükme bağlanmıştır. Bu kuruluş tarafından kayıtlar bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulacak olup, kaydedilen haklar Sermaye Piyasası Kanununun 7 nci maddesi kapsamında senede bağlanmayacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esaslarını belirleyen “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” 21.6.2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde anonim ortaklık statüsüne haiz olmak üzere kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun ana sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 21.9.2001 tarihli tasdik işlemini takiben 26.9.2001 tarih ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayıtların tutulmasına ilişkin esasları düzenleyen Seri: IV, No: 28 tebliği 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun “Kaydi Sisteminin” işlevsel hale gelmesinden sonra Sermaye Piyasası Kurulunca kayden izlenilmesine karar verilen sermaye piyasası araçları için fiziki senet bastırılması olanaklı olmayacaktır. Daha önce bastırılmış olan araçların kaydileştirilmesi de belirli bir süreç dahilinde gerçekleştirilecektir.

3. Merkezi Kayıt Kuruluşunca Kaydileştirilecek Hisse Senetlerinin Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumu:

Sermaye Piyasası Kanununun 10/a maddesi hükmü uyarınca sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi sonucu, bu araçlar için fiziki senet bastırılması gereği ortadan kalkarken, aracın senede bağlanmasının ihraç edenler, yatırımcılar ve ilgili diğer kurumlara sağladığı tüm haklar korunmaktadır. Dolayısıyla sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak bastırılması veya bunların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi vergi uygulamaları açısından farklılık yaratacak bir nitelik taşımamaktadır.

Bu kapsamda, bir sermaye piyasası aracı olan hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi halinde, bu senetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların tespiti ve vergilendirilmesinde basılı hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların tespiti ve vergilendirilmesinde geçerli olan kurallar uygulanacaktır.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü