Gelir Vergisi Sirküleri/30 : Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/30

Konusu Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı
Tarihi : 04/02/2005
Sayısı GVK-30/2005-2/ Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık
Beyannamesi-5
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve 117
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç

1. Giriş

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerine ait yıllık beyannamelerin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2004 yılı gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesinin 2005 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 Sayılı Kanunun(1) 8 inci maddesi ile değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellef tarafından gönderilmesine izin verilebileceği ve zorunluluk getirilebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden hazırlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile yapılan düzenlemeye göre, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına ilk defa tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamak üzere, 2004 yılı gelirlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler için başlatılmış bulunmaktadır.

E-Beyannamenin ilk uygulama yılı olması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2004 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2005 yılı Şubat ayının 28 inci günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle beyannamelerini ek süre içinde veren basit usule tabi mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2005 yılı Şubat ve Haziran aylarında) ödemeleri gerektiği tabiidir.

Duyurulur.

 

(1)31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30.09.2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI