Gelir Vergisi Sirküleri/31 : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/31

Konusu : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı
Tarihi : 09/03/2005
Sayısı GVK-31/2005-3 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve 117
İlgili olduğu kazanç türleri : Bütün Gelir Unsurları

1- Giriş

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 inci maddesine göre, 2004 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2005 yılı Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 Sayılı Kanunun(1) 8 inci maddesi ile değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellef tarafından gönderilmesine izin verilebileceği ve zorunluluk getirilebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden hazırlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile yapılan düzenlemeye göre, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına ilk defa tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamak üzere, 2004 yılı gelirlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler için başlatılmış bulunmaktadır.

E-Beyannamenin ilk uygulama yılı olması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2004 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2005 yılı Mart ayının 31 inci günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle beyannamelerini ek süre içinde veren yıllık gelir vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2005 yılı Mart ve Temmuz aylarında) ödemeleri gerektiği tabiidir.

Öte yandan Bakanlığımızca bastırılarak dağıtılmış olan yıllık gelir vergisi beyannamelerinin dipnotunda, mükelleflerin mali bilgilerini gösteren ve beyannamenin 49 ve 62 no.lu satırları arasında yer alan tablonun, beyannamelerini internet ortamında gönderecek olan mükelleflerce doldurulmasına gerek olmadığın bildirilmiş olmasına rağmen, veri ambarı oluşturulmasında bu bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, internet ortamında gönderilen beyannamelerde de performans bilgileri bölümünün doldurulması gerekmektedir.

Duyurulur.

(1) 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30.09.2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI