Gelir Vergisi Sirküleri/35 : Nisan 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatımı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/35

 

Konusu : Nisan 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatımı
Tarihi : 12/05/2005
Sayısı GVK-35/2005-7/ Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu 94, 98, 119. Madde
İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata tabi kazanç ve iratlar

 

1. Giriş

Nisan 2005 vergilendirme dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Ancak, Nisan 2005 dönemine ait muhtasar beyannamelerin verildiği ayda ilk üç aylık döneme ait geçici vergi beyannamesi de verileceğinden Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Nisan 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 26.05.2005 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Sonuç

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Nisan 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin 26 Mayıs 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan beyan edilen vergilerin aynı tarihe kadar ödenmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI