Gelir Vergisi Sirküleri/41 :  Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/41

 

Konusu : Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması
Tarihi : 13/12/2005
Sayısı : GVK-41/2005-13/Basit Usulde Vergilendirme-6
İlgili olduğu maddeler : GVK- Madde 46, 47, 48
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç

 

1. Giriş

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre belirlenen maktu had ve tutarlar ile basit usule tabi mükelleflerin belge düzenine ilişkin yapılan açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak daha önce 13.12.2004 tarih ve 28 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2005 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)
K. Kağıt
76.000
87.000
107.000
120.000
Şeker _Çay
60.000
76.000
70.000
96.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto   vb.
60.000
76.000
70.000
96.000
Akaryakıt    ( LPG hariç )
87.000
98.000
120.000
130.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki(1) hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(2) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2006 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
 

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI