Gelir Vergisi Sirküleri/43 : Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/43

Konusu Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması
Tarihi 30/12/2005
Sayısı GVK-43/2005-15/Basit Usulde Vergilendirme-7
İlgili olduğu maddeler GVK- Madde 46, 47, 48
İlgili olduğu kazanç türleri Ticari Kazanç
1. Giriş

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre belirlenen maktu had ve tutarlar kapsamında değerlendirilen emtiaların belirlenmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilen Emtia Grubu Kapsamında Değerlendirilen Emtialar İçin Özel Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için maktu had ve tutarlar, 13.12.2005 tarih ve 41 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile belirlenmişti.

Bu defa, anılan maddede yer alan yetkiye istinaden içki (bira ve şarap hariç)- ispirto_ sigara_tütün gibi emtiaların da kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia grubunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre; anılan emtiaların ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2005 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)
İçki (Bira ve Şarap Hariç)- İspirto_ Sigara_Tütün
60.000
76.000
70.000
96.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki(1) hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

(1) 2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.