Gelir Vergisi Sirküleri/44 : Ekim-Kasım-Aralık/2005 Üçer Aylık Dönem ile Aralık/2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/44

Konusu : Ekim-Kasım-Aralık/2005 Üçer Aylık Dönem ile Aralık/2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 05/01/2006
Sayısı : GVK-44/2006-1/ Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98 ve 119
İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlar
1. Giriş

Ekim-Kasım-Aralık/2005 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, üçüncü fıkrasında ise zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifat ile ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü akşamına kadar verebilmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yukarıda sözü edilen üçer aylık ve aylık dönemlere ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi, 24/01/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Sonuç

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Ekim-Kasım-Aralık/2005 üçer aylık vergilendirme dönemi ile Aralık/2005 aylık vergilendirme dönemine ait muhtasar beyannamelerin 24 Ocak 2006 Salı günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı