Gelir Vergisi Sirküleri/5 : Vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanlarına ödenen “üniversite ödeneği” ile “eğitim öğretim ödeneği”nin vergilendirilmesi.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına, ‘üniversite ödeneği’ ve ‘eğitim öğretim ödeneği’ adı altında yapılan ve ücret niteliğinde olan ödemelerin, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda öngörülen tutara kadar

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüGelir Vergisi Sirküleri/5

Konusu : Vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanlarına ödenen “üniversite ödeneği” ile “eğitim öğretim ödeneği”nin vergilendirilmesi.
Tarihi : 31.10.2003
Sayısı : GVK-5 /2003-5 /Ücretler-1
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61 ve 94
İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler

1 – Giriş

Vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanlarına ödenen “üniversite ödeneği” ile “eğitim öğretim ödeneği”nin vergilendirilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2 – Vakıf Üniversitelerinde Görevli Öğretim Elemanlarına Ödenen “Üniversite Ödeneği” ile “Eğitim Öğretim Ödeneği” nin Vergilendirilmesi

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12. maddesinde, Yüksek Öğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenecek “üniversite ödeneği” düzenlenmiş ve bu ödeneklerin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun ek 1 inci maddesinde ise 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide birinin, her ay aylıklarla birlikte “eğitim öğretim ödeneği” olarak ödeneceği ve bu ödeneklerin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ek 7 nci maddesinde, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının bu Kanunun 56 ıncı maddesinde yer alan mali kolaylıklarından, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifa edecekleri belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına, “üniversite ödeneği” ve “eğitim öğretim ödeneği” adı altında yapılan ve ücret niteliğinde olan ödemelerin, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda öngörülen tutara kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.

Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü