Gelir Vergisi Sirküleri/53 : Ocak-Şubat-Mart 2006 Dönemine Ait İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/53

 

Konusu :Ocak-Şubat-Mart 2006 Dönemine Ait İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 09/05/2006
Sayısı : GVK-53/2006-10/Geçici Vergi Beyannamesi-7
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 25
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

 

1-Giriş:Ocak-Mart/2006 dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart/2006 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyannamesini 15 Mayıs tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Mayıs 2006 günü akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI