Gelir Vergisi Sirküleri/65 : Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/64

Konusu: Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi: 14/11/2007

Sayısı: GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12

İlgili olduğu maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

1-Giriş

Temmuz-Eylül /2007 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Temmuz-Eylül /2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Kasım 2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Kasım 2007 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI