Gelir Vergisi Sirküleri/66 : Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/66

 

Konusu                                       : Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi                                          : 12/02/2008
Sayısı                                          : GVK-66/2008-01/Geçici Vergi Beyannamesi
İlgili olduğu maddeler                 : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32
İlgili olduğu kazanç türleri          : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı
   

1-Giriş

Ekim-Aralık /2007 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık /2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyannamesini 15 Şubat tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2008 günü akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

 

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI