İEP Başvuru Dilekçesi Örneği

İEP Başvuru Dilekçesi Örneği

…/…/……

 

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

……………………..

 

 

Aktif İşgücü Programları kapsamında Kurumunuzca uygulamaya konan, İşbaşı Eğitimi Programından yararlanarak, işverenliğimiz bünyesinde programın başlayacağı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan ……… personelimize karşılık işyerimizde ……. katılımcı ile ……. gün süreli “…………………………………” programı düzenlemek istiyoruz.

Kurumunuzca işyerimizde uygulanacak işbaşı programına ilişkin belge ve bilgiler yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

EKLER

a) Programa Başvuru tarihine ait İşveren taahhütnamesi (EK-20),
b) İşbaşı Eğitim Ön Talep Formu (EK-35),
c) İEP hesaplama tablosu,
d) Programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren sigortalı hizmet listesi (aynı il sınırları içerisinde aynı işverene bağlı merkez ve/veya şubelerine ait),
e) İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı ve noter onaylı örnekleri,
f) Son üç aylık sigortalı hizmet listesi,
g) Personelden sorumlu kişinin kimlik fotokopisi,
h) İşbaşı eğitim programı sorumlusu CV’si
ı) İmza sirkülerinin aslı ve noter onaylı örneği,
i) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,
j) Katılımcıya ait kimlik, diploma fotokopisi, ………………… Bankası Hesap Numarası
k) İş ve Meslek Danışmanı Onay Belgesi,
l) Katılımcı taahhütnamesi.