İşin terk edilmesinden sonra ortaya çıkan hakedişlere ilişkin vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belge düzeni hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

26468226-105[ÖZG-3-2017]-66629

02.09.2019

Konu

:

İşi terk tarihinden sonra hakediş ödemelerinde fatura eklenmeden işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

– … İş Ortaklığı olarak faaliyette bulunduğunuz ve … tarihleri arasında … Üniversitesi Rektörlüğünün özel güvenlik hizmet alım işini alarak, tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğiniz, söz konusu hizmet alım işinin … tarihinde bitmesi nedeniyle kanuni süresi içerisinde … işi terk bildirimi vererek faturalarınızı iptal ettirdiğiniz,

– … İş Ortaklığı (…) ile … Sendikası arasındaki uyuşmazlık nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu Kararına istinaden yapılan toplu iş sözleşmesiyle 2016 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait çalışanlarınıza … TL tutarında sosyal haklar verildiği ve bu ödemeler içinde SGK primi (işçi-işveren hisseleri), Gelir Stopaj, Damga Vergileri ile personele ait ödenecek ücretler ve tevkifatlı KDV’nin bulunduğu,

– SGK primlerini tahakkuk ettirerek ödediğiniz ancak bu hak edişleri … Üniversitesi Rektörlüğünden tahsil edebilmeniz için fatura düzenlemeniz gerektiği, ancak işi terk tarihi itibariyle belgelerinizin iptal edilmiş olması ve yeniden belge bastıramamanız nedeniyle kanuni yükümlülüklerinizi yerine getiremediğiniz

belirtilerek hak edişleri … Üniversitesi Rektörlüğünden tahsil edebilmeniz için ne şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında iş ortaklıkları, aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır.

Konuya ilişkin yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde;

2.5. İş ortaklıkları

2.5.2. Unsurları

Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

2.5.3. İşin bitiminde ortaya çıkan zararların durumu

İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı bir kurum olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmaktadırlar. İş ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin zararlarının, bu mükelleflerin ortaklarınca indirilebilmesi mümkün olmayıp aynı durum kurumlar vergisi mükellefi iş ortaklıklarının zararları için de geçerlidir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu İş Ortaklığı tarafından yüklenilen işin …. tarihi itibarıyla sona ermesinden sonra Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının …2017 tarihli ve Esas No:… Karar No:… sayılı kararı doğrultusunda … tarihleri arasında çalışan işçilere, adı geçen İş Ortaklığınız tarafından ödenecek sendikal hakların, İş Ortaklığı adına açılacak muhtasar beyanname mükellefiyeti ile ödemenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu muhtasar beyannameyle beyan edilmesi ve ödenen bu tutarların İş Ortaklığınızın ortaklarının kazancı ile ilişkilendirilmemesi, ancak İş Ortaklığı ortaklarınca ilgili işçilere ödenmeyen tutarların bulunması halinde bu tutarların ortakların kurum kazancına dâhil edilmesi gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Vergi Usul Kanununun “İspat edici kâğıtlar” başlıklı 227 nci maddesinde “Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış; Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, hakediş belgesi düzenlenmek suretiyle kısım kısım yapılan işlerde, yapımı tamamlanarak hakediş belgesine bağlanan her bir kısım için, hakedişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hakediş raporunun onaylandığı tarihten itibaren yedi gün içinde söz konusu hakedişe ait faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre, somut durumda, vergisel yükümlülüklerinizin yerine getirilmesini teminen, İş Ortaklığınız adına yeniden mükellefiyet tesis edilerek, söz konusu hakediş için yukarıda yer verilen açıklamalar dahilinde … Üniversitesi Rektörlüğü adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.