Kapalı çarşıda faaliyet gösteren işyeri sahiplerinin kurdukları özel güvenlik teşkilatı nedeniyle ödedikleri katılma paylarının kazancın tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.

Kapalı çarşıda faaliyet gösteren işyeri sahiplerinin kurdukları özel güvenlik teşkilatı nedeniyle ödedikleri katılma paylarının kazancın tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :15.01.1997
SAYI :B.07.0.GEL.0.40/4034-163/1718
KONU :Kapalı çarşıda faaliyet gösteren
işyeri sahiplerinin kurdukları
özel güvenlik teşkilatı nedeniyle
ödedikleri katılma paylarının
kazancın tespitinde gider yazılıp
yazılmayacağı hk.

İSTANBUL VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 31.10.1996 gün ve B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-40/1-4903/9918 sayılı yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, Kapalıçarşı işyeri sahipleri tarafından özel güvenlik teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere ödenen katılım paylarının ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilip indirilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.Bilindiği gibi, 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna, 4102 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1’nci madde ile, İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve buna benzer ticari ve turistik tesislerde bu kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu özel güvenlik teşkilatının her türlü giderlerinin, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından karşılanacağı, bu giderlere katılım paylarının özel idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanacağı,özel güvenlik teşkilatına ait bu paraların Devlet parası hükmünde olduğu ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 40’ncı maddesinde indirilecek giderlerin neler olduğu belirtilmiş olup, 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, genel giderin ticari kazançtan indirilebilmesi için, yapılan gider ile kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında açık ve doğrudan bir bağın bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, kapalıçarşı işyeri sahipleri tarafından özel güvenlik teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere ödenen katılım paylarının safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı